Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

,Anm. 22.1

140

Alus. Roy. d'Hist. Nat. de Belgique. tome III, 1905, p. 1 —

155, med Bille-

der i Texten. Handler for en væsenlig Del om Physeterider, især om

Scaldicetiis (o: Hoplocetus\ Thalassocetus, Physeterula, Prophyseter,

TPlacoziphius*, >Palæoziphius Mioziphiiis* (o: Xiphi-

rostrum), yChoneziphiust, Mesoplodon.

Danois: Recherches sur i'anatomie de la tete de Kogia breviceps Blainv.

Archives de Zoologie expérimentale et générale, 5. sér., tome VI, 1910,

p. 149—174, pi. V— VIII, og med Billeder i Texten.

True: Descr. of a skull a.id some vertebræ of the fossil Cetacean Diocho-

ticus Vanbenedeni from Santa Cruz, Patagonia; Bull. Anier. Mus. Nat.

Hist., vol. XXVIII, 1910. p. 19-32. pi. I— V. Argyrodelphis.

True: An account of the Beaked Whales of the family Ziphiidæ in the

Collection of the United States National Museum, with remarks on some

specimens in other American Museums; Smithsonian Institution, Bulletin

73. 1910, p. 1—89, pi. 1—42. Mesoplodon, 'Ziphius*. ^Berardiusi,

Hyperoodon. Billeder af Hovedskaller og Skelet-Dele.

Danois: Recherches sur les viscéres et le squelette de Kogia breviceps

Blainv. avec un resumé de I'histoire de ce Cétacé ; Arch. Zool. expér.

et genér., 5. sér., tome VI, 1911, p. 465-489, pi. XXIII, XXIV.

Cetorhynchus er opstillet af Gervais efter Levninger fra tertiære Lag

i Syd-Frankrig; det vigtigste Stykke var en forreste Del af en Underkjæbe

(afbildet i Ostéographie des Cétacés, pi. LVII, fig. 12). Slægten er omtalt

af Abel Odontocétes du Boldérien. 1905, p. 94— 98\ der til den henfører

ogsaa et Stykke af en Underkjæbe fra de tertiære Lag ved Antwerpen. Un-

derkjæben har lang Symphysis menti og lange Rækker af tætstillede Gruber

efter ret anselige Tænder; det ejendommelige er, at Tandgruberne ikke ere

indbyrdes fuldstændig skilte; kun lave Tværkamme skille Tænderne ved

Grunden; ellers have de siddet i en fælles Rende. Abel mener i disse

Forhold at se en Begyndelse til Egenheder i »Z/p/?/us« Gruppen. Maaske

har han Ret; andre Muligheder er der endnu.

Til Gruppen Xiphii hører vist Anoplonassa, som vist en nær Slægtning

af Xiphirosfrum. Den er opstillet af Cope vProceed. Arner. Philos. Soc.

Philadelphia, vol. XI. 1871, p. 188—190, pi V, fig. 5 efter den forreste Del

af en Underkjæbe fra tertiære Lag ved Savannah. Georgia; men bedst kjen-

des den efter en Afhandling af True (Observations on the Type specimen

of the fossil Cetacean Anoplonassa forcipata Cope; Bulletin of the Museum

of Comparative Zoology at Harvard College, vol. LI, no. 4, 1907, p. 97— 106,

pi. 1—31 Det paagjcldende Sr^'kke viser Underkjæbens Grene sammen-

voxede i en meget lang Symphysis menti, stavformede, hver med en skaal-

formet Grube efter en stor Tand allerforrest, med en noget utydelig Tand-

grube længere tilbage og ellers med mere eller mindre utydelige Spor efter

andre Tænder i en vanslægtet Tand-Rende. Abel (Odontocétes du Boldérien,

1905, p. 92) sammenstiller Anoplonassa med -»Palæoziphius^ \ men True

har sikkert Ret i at finde større Lighed med ^Mioziphius' 3 : Xiphirosfrum).

Endnu er dog Anoplonassa for lidt kjendt til at kunne indordnes.

;

More magazines by this user
Similar magazines