Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XVI

kring \'ognen længe efter, at Aaen var passeret. Om Aftenen lykkedes det

ved Dyrlæge Aksel Petersen's Hjælp Deltagerne at faa set St. Bendts

Kirke i Ringsted Den gamle Graver var til Stede og viste os Kirkens Kost

barheder, og denne Del af Turen blev for de nævnte Deltagere en uforglem-

melig Oplevelse. Saavel af denne Grund som ogsaa for den store Elskvær-

dighed, hvormed Dyrlæge Petersen havde sørget for Leje af Vogne i Ringsted,

skylder Foreningen ham megen Tak. J. P. Kr

Den 17.— 19. Juli 19 18. Ekskursion til Silkeborgegnen. Ledere: P. Es

ben-Petersen og Dr. med. K. Isager.

Den 17. tidlig om Morgenen sejlede alle Deltagerne (19) fra Ry Station

gennem Ry MøUesø og Gudensø til Emborg, hvor Dr. med. Isager og As-

sistent fra Nat onalmuseet C. .M. Smidt foreviste og forklarede de foretagne

Udgravninger af det gamle Øm Kloster og Kirke. Særlig interessant var For-

klaringen over, hvorledes man var bleven i Stand til at identificere tre af de

velbevarede Skeletter, der var fundne. Efter en Tur langs Mossø, hvor flere

sjældne Dyre- og Planteformer iagttoges, gik Turen videre pr. Baad gennem

Gudensø og opad Gudenaa til Emborg Bro, hvorfra der vandredes til GI. Ry.

Her holdtes en lille Pavse, ligesom der aflagdes en lille Visit paa den højt-

liggende Kirkegaard, hvorfra der haves en herlig Udsigt. Turen gik saa videre

til Ry Stationsby, hvor Aalegaarden ved Ry Mølle blev beset. Hjemturen til

Silkeborg foretoges derefter med Dampbaad, og paa denne Tur fik Deltagerne

Lejlighed til at iagttage to ret store Hejrekolonier.

Den 18. om Morgenen gik Turen til Funder Station, men kun en lille

Del af den øvre Funderdal og Mergellejet ved Sejlgaard blev beset, idet et

heftigt og vedvarende Tordenvejr brød løs og tvang Deltagerne (17) til at holde

sig inden Døre i flere Timer samt til at opgive den sidste Del af Dagens

Ekskursion. Der blev dog Lejlighed til at iagttage Planaria gonocephala,

Larver af Leuctra- og .Vfmura-Slægterne samt Larver af Baetis-Arter og af for-

skellige Vaarfluer. Endvidere fandtes nogle Spind af forladte Gange tilhørende

Edderkoppen Ercsus cinnabarinus.

Den 19. om Morgenen besaa Deltagerne Fangnet af Vaarfluelarver i Faarbæk

og derefter toges med Dampbaad til Savværket. Turen gik først om-

kring den smukke Slaaensø, hvor det gamle Brunkulsbrud besaas. og der

efter spadseredes til Svejbæk. Fra Svejbæk gik Turen over Knøsen til

Himmelbjerget. Ved Svejbæk fandtes Larve og Imagines af den sjældne

Guldsmed Cordulegaster annulatus, og der iagttoges Larvehuse af den ejendommelige

Vaarflueslægt Silo. Flere sjældnere Insekter blev fundne. Efter

et kort Samvær pas Himmelbjerget opløstes Ekskursionen. E. P

Den 3. November 1918. Ekskursion til Furesøens Sydside

Fiskebæk, Frederiksdal). Deltagernes Antal 8. Leder: C.

M. Steenberg.

Det var oprindelig bestemt, at denne Tur skulde være en kombineret

entomologisk-malakologisk Ekskursion, men paa Grund af den entomologiske

Leders Mag. Henriksen's pludselig indtrufne Sygdom blev den overvej-

More magazines by this user
Similar magazines