Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XVII

ende malakologisk. — Deltagerne tog 9'° med Tog til Farum, hvor der spistes

Frokost. Det første Sted, hvor der blev foretaget Undersøgelse, var paa Nord-

siden af Fiskebækbugten ; der fandtes her opskyllet talrige Skaller af Fersk-

vandssnegle og -muslinger. (Lirnnæa stagnalis subulata, ovata, auricularia,

palustris, Planorbis corneus, carinatus, umbilicatus, Bythinia tentaculata,

leachL Anodonta cygnea, Unio tnmidus). Paa Carex- og Tagrør- Blade fandtes

to smaa Pupa- Arter Vertigo moulinsiana og antivergo ferox. Den førstnævnte

er en Form, der er særlig karakteristisk for hele Partiet langs MøUeaaen.

Den blev tidligere anset for at være meget sjælden her i Landet, men den

er nu fundet paa talrige Steder i den anførte Egn foruden paa et Par andre

Steder paa Sjælland samt paa en enkelt Lokalitet i Jylland (ved Vejlefjord),

og hvor den træffes, forekommer den i stor Mængde. I vore Nabolande regnes

den for at være meget sjælden — maaske med Urette. Paa samme Lokalitet

fandtes i en Træstub den løglugtende Hyalinia alliaria.

Derpaa undersøgtes Kanalen mellem Furesø og Farum Sø. Ved Sigtning

af Dyndet fandtes af Insekter talrige Skorpionstæger, Corixa, Sial is-Larver,

Vaarfluelarverne Anabolia, Goera og Molanna angustata, Krebsdyrene Asel-

lus aquaticus, Gammarus pulex — den sidstnævnte med Kradseren Polymorphus

minutus — og Iglerne: Nephelis atomaria og Clepsine complanata.

De hyppigste Mollusker var Pisidier (Pisidium amnicum, henslowanum,

casertanum, pulchellum, subtruncatum, pusillum, milium). Af andre Mol-

lusker fandtes Planorbis corneus, carinatus, umbilicatus, vortex, nautileus,

Physa fontinalis, Bythinia tentaculata, leachi, Sphærium corneum samt tal-

rige Dam- og Malermuslinger.

Paa Vejen over Kollekolle til Frederiksdal blev Skovbunden og Træ-

stammerne undersøgt. Da der om Formiddagen faldt lidt Regn, var der talrige

nøgne Snegle fremme; de var for største Delen paa Vandring opad Stammerne

{Arion subfuscus og Limax arborum). Andre fandtes paa Svampe

eller i Løvet [Arion empiricorum, minimus, bourguignati, Agriolimax agre-

stis og lævis). Af skalbærende Snegle opsamledes paa nedfaldne Grene og

i Løvet: Pyramidula rotundata, Hygromia incarnata, hispida, Hyalinia

nitidula, Vitrea crystallina, Zonitoides nitidus, Clausilia ventricosa, pli-

catula og pumila; paa Træstammerne saas Helix hortensis og nemoralis,

den første hyppigst, Helicigona lapicida samt talrige Clausilia laminata og

bidentata. Æg af Arion empiricorum og Limax cinereo-niger forevistes.

Da der var ret lav Vandstand i Søen, kunde nogle af Stenene ved Bredden

undersøges. Paa Siden af disse sad foruden talrige Eksemplarer af Neritina

fluviatilis ogsaa Vandremuslingen Dreissensia polymorpha i Eksem-

plarer af forskellig Størrelse. Denne findes nu paa næsten enhver fast

Genstand i Søen, paa Pinde, Sten og Skaller. Paa Undersiden af Stenene

skjulte sig foruden flere mindre Planaria-Arter store, smukke Eksemplarer

af Dendrocoelum punctatum ; et enkelt af disse Individer havde, sandsynligvis

efter en Beskadigelse, dannet 2 Bagender og 2 Munde.

lait fandtes 52 Arter Mollusker. Ekskursionen sluttede paa Frederiks-

dal Kro. De fleste af Deltagerne gik til Lyngby og tog derfra hjem til

København med Tog 5*^ C. M. S.

II

More magazines by this user
Similar magazines