Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

243

tog jeg Arten i stort Antal paa Bogø syd for Sjælland 77


^Vt;

den toges i Copula den V?. Arten forekom paa Lindeblade, og

sammen med den forekom andre Arter af Slægten ; Lokaliteten var

en Have ved Stranden, og det var ejendommeligt, saa mange Chry-

sotus-Arier, der forekom her; foruden microcerus var de alminde-

lige Arter neglectiis og gramineus talrige, og, som det ses oven-

for, forekom endvidere cilipes, femoratiis og pnlchellus, altsaa ialt

de 6 af vore 9 Arter.

Diaphoriis ocniatiis Fall. Denne Art er ret sjælden; den kan

nok træffes i Antal, men det er sjældent, man træffer paa den

den er dog kendt baade fra Sjælland, Fyen og Jylland ; jeg havde

aldrig truffet den, før jeg i 1918 tog den i ikke ringe Tal ved Ry

7


--/t, hvorefter den forsvandt; den forekom paa Buske langs

en Vandgrøft og toges ogsaa paa Irisblade i Grøften. I levende

Live udmærker Hannen sig ved sine sm.ukke, mørkt cyanblaa

Øjne og kendes derved let, som ogsaa ved sin slanke Bygning og

lange Ben. Som omtalt i Diptera Danica bærer Fortarserne hos

Hannen forstørrede Pulviller men ingen Kløer (ligesom hos de andre

Arter af Slægten) ; nogen særlig Brug af Fortarserne opdagede jeg

dog ikke under Iagttagelsen af Arten.

Diaphorus nigricans Meig. Af denne sjældne Art var hidtil

kun taget et Eksemplar, en Han, ved Laven; i 1918 tog jeg den

"/i en Han ved Ry.

Argyra confinis Zett. Ermelund -'/g 1917, en Hun (Forf.).

Argyra auricollis Meig. Af denne sjældne Art var der, da

ieg bearbejdede Dolichopodiderne til Diptera Danica, kun kendt 8

Eksemplarer; i det første Supplement anførte jeg endnu et Eks-

emplar; den ^/t 1914 tog jeg en Hun i Dyrehaven og -'/t; 1916

en Han sammesteds; i 1915 traf jeg den i stort Antal i Egebæks

Vang ved Espergærde V?— "V? ; den forekom paa fugtige Steder

paa Blade af Buske og Planter.

Forf.).

Porphyrops elegantiila Meig. Fure Sø -'V« 1915, en Han

* Porphyrops nasiita Fall. 1 Diptera Danica omtalte jeg, at

Zetterstedt anførte nærværende Art fra Danmark, idet en Hun var

?endt til ham af Stæger, og jeg gjorde opmærksom paa, at det

sikkert var en Forveksling med P. spinicoxa, og alle Eksemplarer

Stægers Samling vare spinicoxa. Nu er den rigtige P. nasiita

;

More magazines by this user
Similar magazines