Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

246

idet den Foruden at forekomme i Danmark ogsaa findes i Finland

og iovrigt er udbredt ned i Frankrig og endvidere i England, lige-

som den ogsaa er kendt i begge Køn.

Chriisoliinus concinnus Zett. Af denne sjældne Art var hid-

til kun kendt seks Eksemplarer; i 1918 tog jeg to Hanner og fem

Hunner i Geel Skov den - Vs ; Arten forekom i en Bevoksning af

ung Ahorn og sad paa Ahornsbladene; den var til Stede i ikke

ringe Antal, saa jeg kunde have taget tiere: Fundet er meget

interessant, da Arten alle Vegne er sjælden; foruden en Optræden

i større Tal i England i 1904 var der lait kun kendt godt en halv

Snes Eksemplarer.

Ihtthycraninni bicolorellnni Zett. Bogo syd for Sjælland

1917, en Han (Forf.).

Lonchopteridae.

Lonchoptcrii tristis Meig. Ry '' ?— "'V; 191cS, to Hanner og

tre Hunner; den toges i Copula den -",7.

Syrphidae.

Paragus bicolor Fabr. Rørvig i Juli 1915, to Hanner (J. C.

N'ielsen); af Arten var hidtil kun kendt seks Eksemplarer, og den

eneste kendte Lokalitet var Jerup ved Frederikshavn.

Triglyphus primus Li>w. Af denne sjældne Art, af hvilken

hidtil kun var kendt fem Eksemplarer, tog jeg en Han i Ermelund

'" r. 1916, og Laboratorieforstander Klocker tog en Hun paa vestre

Kirkegaard -'s 1918.

Cneinodon vitripennis Meig. Tisvilde '7 — ^'A 1916, fire Han-

ner (Forf.).

Pipiza Inteilarsis Zett. Af denne ret sjældne Art tog jeg en

Hun i Ermelund '•',:. 1916; i Foraaret 1918 gjorde Laboratorie-

forstander Klocker mig opmærksom paa, at Arten forekom i Sønder- )^\

marken i stort Tal, og fra -*A— -V. tog vi rigeligt af den her;

Arten sværmede omkring et Elmetræ og satte sig paa Bladene;

det var næsten udelukkende Hanner, der saas, kun ganske faa

Hunner fandtes mellem dem. 1 Diptera Danica gjorde jeg opmærk-

som paa, at de mig foreliggende Eksemplarer havde tydelige gule

Pletter paa Bagkroppen, medens det ellers angives, at Pletterne

- ^^

More magazines by this user
Similar magazines