Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(1917.)

252

været meget ringere iaar end ellers; saaledes er der særlig i Sep-

tember og første Halvdel af Oktober faldet ganske paafaldende lidt.

I sidste Halvdel af Oktober var Fuglefaldet lidt starre, men Nætter

med virkelig stort Massefald indtraf omtrent ikke, blot den 19de

Oktober synes de Betingelser, der fremkalde Faldet, nemlig Mørke,

Taage, Regn og stærkt Træk, i nogen Grad at have været tilstede.

I det hele synes Trækfuglene saaledes i 1917 at være komne

gennem Danmark uden større Ulykker.

At de slette Ernæringsforhold skulde have indvirket paa Mæng-

den af indsendte Fugle har jeg ingen Grund til at antage, kun er

i flere Tilfælde end ellers blot Hoved, Vinger og Ben indsendte,

et Forhold der bl. a. umuliggjorde Køns- og Aldersbestemmelser.

Krigen afbrød helt Forbindelsen med de færøiske Fyr, idet en

af de krigsførende Magter standsede Posten fra disse danske Øer

til Moderlandet.

De Fyr, hvorfra Fugle indsendtes, vare

^

Graadyb Fyrskib, R. M. Nielsen, Fyrskibsfører (70 Fugle fra

19 Nætter).

Blaavands Huk Fyr, S. Ross, Fyrmester (48 fra 5 Nætter).

Vyl Fyrskib, Jul. S.Jensen, Fyrskibsfører (52 fra 22 Nætter).

Horns Rev Fyrskib, J. S. Ibsen, Fyrskibsfører (66 fra 16 Nætter).

Lyngvig Fyr, C. A. Hansen, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).

Bovbjerg Fyr, A. V. Hansen, Fyrmester (14 fra 5 Nætter).

Lodbjerg Fyr, L. F. Madsen og I. A. Ten dal, Fyrmestre (1 fra

1 Nat).

Rudbjerg Knude Fyr, J, C. Boysen, Fyrmester (5 fra 2 Nætter).

Skagens Rev Fyrskib, A. Ross Due, Styrmand (1 fra 1 Nat).

Nordre Rønner Fyr, P. S. Pedersen, Fyrmester (4 fra 1 Nat).

Læsø Trindel Fyrskib, H. Sonnichsen, Fyrskibsfører (41 fra 10

Nætter).

Læsø Rende Fyrskib, I. C. Andersen, Fyrskibsfører (6 fra 1 Nat).

Østre Flak Fyrskib, A. P.Jensen, Fyrskibsfører (60 fra 19 Nætter).

Anholt Knob Fyrskib, H. S. J en sen. Fyrmester (31 fra 1 1 Nætter).

Anholt Fyr, A. Rasmussen, Fyrmester (34 fra 3 Nætter).

Hesselø Fyr, K. A.Jensen, Fyrmester (^11 fra 2 Nætter).

Fornæs Fyr, A. Kruse, Fyrmester (1 fra 1 Nat).

Hjelm Fyr, C. Larsen, Fyrmester (2 fra 2 Nætter).

Sejrø Fyr, J. N. Z. Nielsen, Fyrmester (12 fra 1 Nat).

:

More magazines by this user
Similar magazines