Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Indhold.

Side

V. A. Poulsen. Af Aug. Mentz V

Oversigt over de videnskabelige Møder i Dansk naturhistorisk Forening

fra 1. April 1919 til 31. Marts 1920 XI

De i Aaret 1919 af Foreningen foretagne Ekskursioner XIII

Meddelelse om den Schibbye'ske Præmie XVI

Gave til Dansk Naturhistorisk Forening XVI

Dansk naturhistorisk Forenings Medlemmer og dens Bestyrelse XVII

Will. Lundbeck: New species of Aphiochaeta from Denmark (Phoridae.

Diptera.) 1

Hj. Ussing: Om Platambus- Larvens Forekomst i Gudenaa ved Randers 35

Nils von Hofsten: Planaria alpina som glacialrelikt på Bornholm jamte

några ord om landfaunans invandring til Bornholm. :Med 2 Figurer

i Teksten) 39

Ad. S.Jensen: Muse- og egerngnavede Kogler. Nogle i Sommeren og

Efteraaret 1919 foretagne Undersøgelser i jyske og nordsjællandske

Skove og Plantninger. (Hertil Tavle I— IX og 1 Figur i Teksten). 77

Will. Lundbeck: Remarks on Paraspiniphora maculata Meig., notata Zett.,

Bergenstammi Mik and domestica Wood, together with change of

names of three newly described species of Aphiochaeta. (Med 2 Fi-

gurer i Teksten) ^25

Th. Mortensen : Notes on the development and the larval forms of some

: Scandinavian Echinoderms. (Med 8 Figurer i Teksten 133

R. Spårck: Nogle bemærkninger angående yngleforhold hos Mytilus

edulis L 161

R. Spårck: Nogle bemærkninger om narhvalens stødtand, specielt med

hensyn til spiralsnoningen 165

Fr. Krdnzlin: Orchidaceae quaedam Americanae. (Med 1 Figur i Teksten) 169

R. Hørring: Fuglene ved de danske Fyr i 1918. 36te Aarsberetning om

danske Fugle 1^1