Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

VIII

til mild og morsom ved mange Indfald, ogsaa saadanne, der kunde

faa hans brune Øjne til at lyse af en godlidende Sarkasmus. Paa

samme Maade var han overfor den unge Lærer altid hjælpsom,

aldrig falsk overlegen, men paa bedste Vis vejledende Novicen i

Kunsten at vække og fastholde Børnenes Interesse for Naturfagene.

Ved Borgerdydskolen virkede Poulsen som Lærer fra 1876 til

1908, altsaa i 32 Aar. Sine Erfaringer fra denne Virksomhed

gjorde han frugtbringende ved Udarbejdelse af en Række gode

Lærebøger i Botanik, af hvilke en lille, beskedent udstyret Bog

(Lille Plantelære, 1878; 11. Udg. 1905) gerne kan betegnes som i

nogen Grad banebrydende. Meget brugt var ogsaa Lærebog i Bo-

tanik (1885; 6. Udg. 1911). Desuden udgav Poulsen (1879) nogle

fortrinlige Botaniske Vægtavler, tegnede af Maleren Niels Skov-

gaard; den forklarende Tekst udkom et Par Aar efter paa Tysk,

Fransk og Græsk.

Om V. A. Poulsen havde en tilsvarende Glæde af sin Under-

visning for Voksne, tør jeg ikke udtale mig. Jeg tvivler noget

derom. Har jeg Ret i min Tvivl, beror det sikkert paa, at han

ved noget vist barnligt i sin Natur følte sig særligt tiltrukket af

Barneundervisningen. Og havde han haft pædagogisk Overlegen-

hed nok til at opnaa den Post som Skoleleder, han mere end

een Gang søgte, vilde han sikkert gerne have givet Afkald paa en-

hver Form for „højere Undervisning".

III.

Poulsens livlige Sindelag, hans musikalske Sans og maaske

ogsaa hans ugifte Stand henviste ham ti! Deltagelse i Forenings-

og selskabeligt Liv, og indenfor forskellige Cirkler bevægede han

sig til Tider tæt op mod Centrum. Naturhistorisk Forening om-

fattede han af Grunde, jeg ikke kender, med større Interesse end

Botanisk Forening, i hvis Møder han dog var en meget flittig Del-

tager. De fleste af hans Arbejder er offentliggjorte i Naturhist.

Forenings Vidensk. Meddelelser, af hvilke han 1899— 1910 selv var

Medredaktør. I en lang Aarrække ledede han de af samme For-

ening foranstaltede populære Forelæsninger.

Poulsen, der havde sprogligt Nemme, holdt meget af at rejse,

mindre dog paa Studiets Vegne end som Turist, mere i fremmede

Lande end i sit eget, hvis Natur han næppe vurderede særligt højt,

I

i

More magazines by this user
Similar magazines