Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XII

Tudsernes Biologi; de angrebne Dyr forholder sig nemlig ofte højst

paafaldende; ikke sjældent søger de saaledes Tilflugt i Vandet, hvor

de iovrigt plejer at drukne, idet Parasitterne selvfølgelig hindrer

Aandedrættet gennem Næsen; fremdeles finder man dem ogsaa

kravlende rastløst omkring selv ved Middagstid og paa de tørreste

og mest solaabne Steder. Klækning af Larverne har jeg flere Gange

forsøgt og altid med Held; Arten, som Inspector Lun d beck vel-

villigst har bestemt for mig, er Lucilia sylvaram Meig.

Endvidere bemærkede Magister K L. Henriksen, at Æg og Larver

sikkert ikke behøvede at anbringes paa beskyttede Steder, idet han

dels ved Frederiksdal havde set en gammel Skruptudse, ovenpaa

hvis Hoved han i et blodigt Saar havde set en stor Fluelarve (an-

tagelig en Lucilia- Larve' vælte sig rundt, dels at han ved Kobberdammen

i Hareskov paa den Tid, da de nyforvandlede Springpadder.

i store Mængder myldrede paa Bredderne, havde iagttaget, at en ret

stor Del af disse smaa Padder hver bar et hvidt Æg, sikkert nok

et Flueæg, paa Ryggen; men deres videre Skæbne havde han ikke

forfulgt.

Den 7. November 1919. Veksellerer E.Lehn Schiøler gav en Medde-

lelse om en geografisk Race af Rødben .Totanus calidris robustus).

vSe Dansk ornithologisk Forenings Tidsskrift, 13. Aarg., Hæfte III-IV).

Stud. mag. Elisabeth Delchmann gav en Meddelelse om Forme-

ring ved Selvdeling hos to Holothurier.

Mag. scient. R. Spårck meddelte nogle Iagttagelser over Mytilus-

Yngel. (Se dette Bind, S. 161).

Den 21. November 1919. Dr. Johan Hjort holdt et af Lysbilleder led-

saget Foredrag om: En oceanografisk Ekspedition i canadiske Far-

vande.

Den 5. December 1919. Docent R. H. Stamm foreviste Tørpræparater af

tidlige Udviklingsstadier af forskellige Amfibier.

Mag. scient. P. Kramp afgav Beretning om en marin Ekspedition

ved Skagen.

Mag. scient. R. Sparck fremsatte nogle Bemærkninger om Nar-

hvalens Stødtand. ,Se dette Bind, S. 165.)

Den 19. December 1919. Prof. Ad. S. Jensen gav en Meddelelse om

muse- og egerngnavede Kogler. Se dette Bind, S. 77).

Derefter gav Prof. C. Raunkiær en Meddelelse om sine Under-

søgelser i samme Retning. (Vil blive trykt i Det Kgl. D. Vidensk.

Selskabs Biologiske Meddelelser.)

Den 16. Januar 1920. Forevisnings- og Referataften.

Mag. scient. C. V. Ottsrstrem talte om Bastarder og Sygdomme

hos Ferskvandsfisk. Med Forevisning;.

Dr. Th. Mortensen gav en Meddelelse om Carpoiderne, en mær-

kelig Gruppe af Echinodermer. (Med Forevisning.

Mag. scient. R. Sparck foreviste en her i Landet fundet Metriocnemus

hygropetricus-Larve og en Brillia-Larve.

More magazines by this user
Similar magazines