Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XIII

Prof. Ad. Jensen foreviste et Eksemplar af Centrolophus, fanget

ved dansk Kyst.

Den 30. Januar 192 0. Prof. Aug. Krogh læste over og demonstrerede

Kapillærkredsløb og kapillariomotoriske Nerver.

Den 1 3. Februar 1920. Dr. Th. Mortensen læste over Hermafroditisme

hos Ophiurer. (Se Acta Zoologica, I).

Cand. mag. K. Stephensen talte om Henrik Krøyer, i Anled-

ning af 50-Aarsdagen for hans Død.

Den 27. Februar 192 0. Forevisnings- og Referataften. Cand.

phil. C. Bornemann foreviste nogle Knogler fra Bopladsen i Sværd-

borg Mose.

Prof. Aug. Krogh refererede Karl Frisch's Af handlinger om Farve-,

Lugte- og Formsans hos Bien. (Se Naturens Verden, August 1920).

Prof. Ad. Jensen gav en Meddelelse om Dværgmus paa Sjælland.

(Med Forevisning.'

D.en 19. Marts 1920. Stud. mag. H. Ødum meddelte om et Elsdyrfund fra

Taaderup paa Falster.

Dr. Th. Mortensen holdt følgende Foredrag: Studier over Crinoi-

dernes Udvikling. Se Papers from the Department of Marine Biol-

ogy of the Carnegie Institution of Washington, Vol. XVI.)

Beretning om de i Aaret 1919 af Dansk naturhistorisk Forening

foretagne Ekskursioner.

Den 18. Maj 1919. Ekskursion til det ferskvandsbiologiske

Laboratorium ved Tydstrupsø. Leder: Dr. phil. C. Wesen-

berg-Lund. Deltagernes Antal ca. 20.

Deltagerne rejste med Toget til Sorø og gik derfra over Lynge til det

ved Søens nordlige Bred liggende Laboratorium. Efter at man derpaa ved

det nærliggende Skovløberhus havde spist Frokost og drukket Kaffe, fulgte man

Søens Bred i østlig Retning, idet man samtidig undersøgte Kystregionens Dyre-

liv. Lederen paaviste saaledes en Række karakteristiske Insektformer, navnlig

af Guldsmedenes, Døgnfluernes og Vaarfluernes Gruppe; endvidere i Skoven

Rana agilis.

Desuden fandtes, opskyllet eller levende, adskillige Snegle, saasom

Limnæa stagnalis og auricularia, Poludina contecta og Neritina flaviatilis;

endelig optraadte, paa sine Steder i uhyre Antal, den lille Ravsnegl (Succinea

Pfeifferi) paa den fugtige Søbred. Fra Hovedruten foretoges en lille Afstikker

op til en fladvandet, allerede paa denne Aarstid næsten udtørret, solaabent be-

liggende Dam, en typisk Lokalitet for Udviklingsstadierne af Myggene Culex

fletcheri og abfitchii.

Nær Susaaens Indløb forlod man Søen og drejede ind i den brede

Aadal, som ved sine for et sjællandsk Landskab ualmindeligt storslaaede Li-

More magazines by this user
Similar magazines