Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XIV

nier, ved sin rige Vegetation og, ikke mindst, ved sin lyse Sommerskonhed

gjorde et meget imponerende Indtryk. I Aaen selv toges f. Eks. i stort An-

tal Sumpsneglen samt Muslingen ilnio tuniiciiis; desuden iagttoges og fangedes

nogle Eksemplarer af Pigsmerlingen (Cobitis tænia).

Turen gik derpaa videre gennem Suserup Skov, hvor bl. a. talrige Eks-

emplarer af vor smukkeste Guldbille (Chrysomela graminis) fandtes paa Bin-

gelurt, og derpaa, tildels ad Landevejen, tilbage til Laboratoriet.

1 Skoven tæt ved Laboratoriet henledte Dr. W. L. Opmærksomheden paa

en lille, overskygget Skovdam; Vandsamlinger af den Art er Udklæknings-

steder for 6—7 forskellige Myggearter.

Omkring Dammen laa tilfældigt lidt Kvas; i dette lod en Rødmus sig

gentagne Gange se uden at lade sig skræmme af de tæt ved den staaende

Mennesker. Endvidere omtalte W.-L. det ejendommelige Dyreliv i Huller i

Træer og paaviste i disse Huller baade Ostracoder og Copepoder samt den

mærkelige Myggelarve: C. lateralis.

Turen sluttede paa Laboratoriet, hvor adskillige af de i Dagens Løb

fundne Dyreformer — navnlig Myggelarverne — demonstreredes i Akvarier,

og hvorfra man, efter en kortere Hvil, og efter at Formanden havde Udtalt en

Tak til Lederen for den i alle Maader vellykkede Tur, atter over Sorø vendte

hiem til København. R. H. S.

Den 5. Juni 1919. Ekskursion til Saltholm hovedsagelig for at se

rugende Strandfugle. Ledere: Mag. scient, P. Jespersen og Læge Th.

Krabbe. Deltagernes Antal ca. 45.

Deltagerne, som om Morgenen mødtes ved Amager Station, tog med

Tog 8" til Kastrup, hvorfra man med en lejet Motorbaad ca. 9'/4 afsejlede til

Saltholm, paa hvis Nordende man landede Kl. ca. 10. Efter indtaget Frokost

i ,,Holmegaards" Have satte Selskabet sig i Bevægelse Kl. ca. 11 snart gaaende,

snart korende — paa 6 lejede Vogne — , idet man først begav sig over til

den paa Østsiden liggende lille „Skov", derpaa fulgte Østkysten et Stykke

sydpaa, hvorefter Kursen blev sat tværs over Øen til dens Vestkyst, som man

derpaa fulgte tilbage til „Holmegaard", hvor man ankom ved 5-Tiden. Efter*

indtaget Maaltid paahørtes et af Dr. phil. Briinnich Nielsen paa den

nærved Gaarden værende Kalkbanke afholdt særdeles belærende Foredrag

om Saltholmskalken. Omsider begav man sig til Baaden og forlod Saltholm

om Aftenen lidt over Kl. 7. Nogle faa af Deltagerne havde forladt Øen no-

get tidligere. Vejret havde været yderst fint, og det ornitologiske Udbytte

meget tilfredsstillende. Særligt fortjener det vel at fremhæves, at en Blaakælk

(Cyanerula suecica) blev iagttaget. Desværre var det kun fire af Deltagerne,

der fik den Glæde at se den. Paa Grund af den forudgaaende ualmindelig

regnfattige Periode var Jordbunden yderst tør og alle Sænkninger oftest uden

Spor af Vand; der saas derfor imod Sædvane kun yderst lidt til Ænder. Paa

Vestkysten gjordes et Fund, som frembød et ynkeligt Skue, nemlig en kort

forinden (uden synlig Aarsag, død drægtig Hare, ved hvis Side laa to nyfødte

Unger, af hvilke den ene var død og den anden døende.

Med Sikkerhed iagttoges ialt følgende 38 Arter: Anas acuta Par Stk.,

More magazines by this user
Similar magazines