Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

XV

Anas clypeata 1, Tadorna corniita 2 sammen, Somateria rnolUssima 3 sam-

men, Mergus senator Flok paa ca. 11, Vanellus cristatus Masser samt lø-

bende Dununger, Ægialitis hiaticiila Mængde samt løbende Dununger, Strep-

silas interpres nogle Stk. sammen, Hæmatopus ostreologiis Masser samt en

Rede med Æg, Totaniis calidris Mængde samt løbende Dununger, Machetes

pugnax 1 + 1, Tringa alpina Mængde samt løbende Dununger, Larus ridibundus

Masser samt mange Reder med Æg, Lams canus mange samt mange

Reder med Æg, Larus argentatus nogle Stk samt 1 Rede med Æg, Larus

marinus 3 sammen, Sterna minuta 1, Sterna (hirundo eller macrura) 1,

Cypselus apus Par Stk , Hirundo riparia mange, Hirundo urbica 1, Hirundo

rusfica Par Stk., Alauda arvensis Mængde, Sturnus vulgaris nogle Stk., Syl-

via cinerea 1, Sylvia curruca 1, Sylvia hortensis 1, Hypolais icterina 1,

Phyllopseustes trochilus 1, Motacilla flava Par Stk., Motacilla alba Par Stk.,

Turdus merula 1, Saxicola oenanthe cT og ? sammen, Ruticilla phoenicura

1 ? , Cyanecula suecica 1, Muscicapa (atricapilla ? eller grisola) 1, Pas-

ser domesticus nogle Stk., Cannabina linota 1.

Fra Saltholm sejlede man tilbage til Kastrup, hvorfra man med Tog 8"^

fortsatte til Amagerbro Station, hvor Deltagerne skiltes om Aftenen henved

Kl.'8\2. Th. N. K.

Den 2 6. September 1919. Ekskursion til Storebælt. Leder:

Dr. phil. C. G. Joh. Petersen. Deltagernes Antal 16.

Paa Grund af stærk Vestenvind kunde Biologisk Stations Dampskib ,Ja-

petus Steenstrup" ikke som planlagt hente Deltagerne i Korsør, men disse

maatte tage med Færgen til Nyborg, hvortil man ankom ved 12', a-Tiden. Sej-

lede umiddelbart efter med „Japetus Steenstrup" ud i Nyborg Fjord, hvor der

fiskedes og skrabedes, dels i Zostera-Omraadet, dels paa dybere Vand uden-

for Fjorden Deltagerne fik derved Lejlighed til at se vore alm. Fisk, bl. a.

vore forsk Gobius-Avter, samt en Del alm. Mollusker {lYodiola modiolus,

Astarte compressa, Ahra alba o. s. v.\ endvidere forsk. Ascidier og Echinoder-

mer (bl. a. Cribrella sanguinolenta). Senere røgtedes Bundgarn inde ved

Fyens Kyst i^atter en Del forsk. Fisk' og toges Bundprover med Bundhenter

paa Macoma balticuOmraadet. Sejlede derpaa til Nyborg, hvor Biol. Stations

Anlæg og Akvarier besaas. Afrejse fra Nyborg Kl. 5. R. S.

Den 22. November 1919. Efter Indbydelse besaa ca. 30 af Foreningens

Medlemmer Veksellerer Lehn Schibler's store Fuglesamling i hans

Villa paa Uraniavej.

Hr. Lehn Schioler gjorde i et instruktivt og interessant Foredrag Rede

for det store Værk over danske Fugle, som han har under Forberedelse, og

foreviste en Del af det mægtige og særdeles smukt præparerede Materiale,

hvorefter Teksten udarbejdes, samt en stor Del af de videnskabelig korrekte

og sa.Titidig kunstnerisk udførte farvelagte Plancher, der skal illustrere Værket.

Efter at have beset ogsaa Hr. Lehn Schiolers øvrige Fuglesamling til-

bragte man et Par Timer i selskabeligt Samvær, hvorunder Formanden ret-

tede en varm Tak til Hr. Lehn Schioler og Frue for den interessante Aften

og for den Gæstfrihed, der var vist Foreningen. Ad.J.