Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

36

paa Gudenaa, men lagde ikke særlig Vægt paa dette Materiale, da

det Arbejde, som den Gang forelaa, var noget ganske specielt. 1

Marts 1918 forsøgte jeg at genfinde disse Larver for at faa dem

bestemte, da jeg nu var temmelig vis paa, at det maatte være

Platambus-LsLTver, og fra 3 forskellige Lokaliteter, nemlig Del-

taet lige ud for Byen, Hornbæk-Bugt udfor Hornbæk Kirke

samt det store Sving mellem Nørreaas Udløb og Vær umø lyk-

kedes det ogsaa at faa fuldt udviklede Platambus-Larver paa 1 cm

fra Dybder paa 2 — 4 m.^)

Paa lavere Vand fandtes ingen Larver.

Paa 4 m bestod Bunden af Sand og Kiselsten, delvis blandet

med Litorina-Ler og var uden Plantevækst, hvorimod der fandtes

enkelte Elodea-Stumper i Materialet fra den mere dyndblandede

Bund paa 2 m.

Herude paa disse Dybder, hvor ingen Plantevækst om Vin-

teren naar op over Vandfladen, lever altsaa Platambus-Larwen i

Gudenaa ved Randers, og da den er et udpræget Bunddyr (stærkt

underkompenseret), maa den kunne nøjes med den Iltmængde, som

dens Legeme optager direkte fra Vandet (Hudaandedræt): thi den

kan simpelthen ikke komme op til Overfladen som andre Agab-

Larver for at forny sin Luftbeholdning, da der ingen Planter er

at krybe op ad eller støtte sig til. Den roder i Bunden og har

ingen Svømmeevne, kan kun bugte Bagkroppen lidt, og man vil

ogsaa se, at de sædvanlige Svømmebørster, hvormed de fleste

Dytiscide-Larver er udstyret, mangler her eller er kun meget svagt

udviklet. Den hører altsaa nærmest ind under de krybende Vand-

kalve-Larver, og Wesenberg-Lund har utvivlsomt Ret, naar han

anser disse Larver for „de mest primitive Former, der kommer

Løbebille-Larverne nærmest".

Jeg er af den Mening, at Platambiis-Larven overvintrer

her paa Gudenaa under Isen paa relativt dybt Vand,

og dette stemmer jo ogsaa godt med Undersøgelserne fra Fure-

søen.

Ligeledes har Mag. Henriksen skriftlig meddelt mig, at og-

saa han har taget fuldtudviklede Larver om Foraaret og foretaget

*) Min Bestemmelse har Mag. se. K. Henriksen med sædvanlig Elskvær-

dighed verificeret.

'

k

More magazines by this user
Similar magazines