Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

40

backar, dåribland de fyra av Thienemann nndersokta, men lyc-

kades konstatera att arten dock finnas på Bornholm ;

den i nedan namnda fyra backar (se kartan fig. 1):

jag påtraffade

I. Liten kallback vid sydvastra delen av Hammersø (ett par

km från Bornholms nordspets); backen ar endast ett par tiotal meter

lang. 18 och 19 augusti. Temp. 14,2° C. 1 ex. 10 mm, många

ex. 3—7 mm (alla matt hanfora sig till levande, fullt utstrackta in-

divider).

II. Kallback sydvast om Allinges norra anda; backen rinner

upp i en kalla vid landsvagen Sandvig— Lille Halde Gaard o:h

faller ut i havet vid Allinges norra anda. 24 augusti. a. 1 ex.

5 mm nåra kallan ; temp. 13,7". b. 1 ex. 5 mm nåra utloppet;

temp. 12,7 ". (Backen ar mellan de båda fyndorterna delvis under-

jordisk). (Dessutom Dendrocoelum lacteum ; några små ex till-

sammans med P. alpina, talrik ett stycke nedanfor kallan, dar sistnamnda

art ej antråffades.)

III. Lindeskovs Bæk mellan Helligdomsklipperne och Salene

Bugt, några meter från backens utlopp. 25 augusti. Temp. 14 ".

2 ex. 8,3 mm, 2 mindre ex. (Dendrocoelum laclenm talrik).

IV. Back några hundra meter oster om foregående, några

meter från utloppet. 25 augusti. Temp. 13°. 1 ex. 10 mm, tal-

rika små ex. (Dendrocoelum lacteum 1 litet ex.).

For fuUstandighetens skuU råknar jag upp de talrika dels tåm-

ligen grundligt, dels mera flyktigt undersokta backar och åar, i

hvilka jag ej fann Planaria alpina men delvis Dendrocoelum lac-

teum. Nordostkusten : Møllebæk

o. om Oleskirke (17°); Tejn Aa

(16,2

nemann); back mellan Dynddal Aa och Helligdommen (undersokt

°, Dendr. laet.); Dynddal Aa (16,i °; undersokt åven av Thie-

åven av Thienemann); Vaarbæk vid Rø Kirke (15,2°, Dendr.

laet.); Bobe Aa (15,.o 14,8°, Dendr. laet.); Melsted Aa(16°);

Kobbe Aa (16,2°, Dendr. lad.); Tornebæk (15°); Strandby Bæk

(17°); Kjeldse Aa (15,7); Klintebæk (15,2°, Dendr. laet.); Gyldens

Aa (15,6°, Dend'-. laet); Voseaa (16,2°). Ostkusten : Back i Klinte-

bakkerne (vid Paradisbakkerne) (13,s°); Nørrebæk (15°, Dendr.

laet.). Sydvastkusten : Øle Aa (16°, Dendr. laet); Læsaa (s. om

Almindingen; 17,4°, Dendr. laet.). Almindingen; Læsaa i Ekkodal

(17,.s°); Svenskebækken (undersokt åven av Thienemann)

och back i narheten, olika stållen, 120—130 m o. h. (17°, 16,^ °,

More magazines by this user
Similar magazines