Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

42

Daremot kan det synas forvånande att arten trots ivrigt sokande

ej antråffades i Almindingen ; dar finnas backar som både ifråga

om temperatur och andra betingelser erbjuda minst lika gynnsamma

livsvillkor som de backar i vilka jag fann djuret. Under senglacial

tid har P. alpina utan tvivel levat på Bornholm ;

till de nuvarande

reliktlokalerna har den såkerligen kommit från soder (jfr. nedan .

Orsaken till att den dott ut i Almindingen ar i sjalva verket ej så

svar att forstå. Højlyngen har fr)rr till allra storsta delen varit en

kal Ijunghed ; på Almindingen fanns under slutet av 1700-talet en

liten skog, men den var till stor del frirsttird, och den nuvarande

vackra skogen ar anlagd i borjan av 1800-talet. De nu forefint-

liga skogsbackarna åro darfdr antingen av sent ursprung eller de

maste åtminstone — aven bortsett från den postglaciala varmetiden

— forr ha varit alltfdr varma for P. alpina.

Av de fem fyndorterna ligger endast en, II a (ungefar 50 m o. h.),

ovanfdr den hogsta senglaciala grånsen (den hogsta marina grSn-

sen resp. issj(>gransen) ; de ovriga ligga nedanfor både denna grans

och den hogsta litorinagrånsen. I ligger knappt 10 m d. h., II b

annu något lagre; båda befinna sig vid 21 m isobasen (se Mil-

thers 1916, 1916 a). III och IV ligga helt nåra den flacka stran-

den. Med ett undantag (II a) aro djuren alltså på de platser dar

de antråffades sekundorelikter. ^) Dock aro de utan tvivel primo-

relikter i de backar i vilka de nu leva och ha efter litorinatrans-

gressionen endast vandrat ett kort stycke mot båckarnas utlopp,

varfdr denna distinktion har ej har något stiirre intresse. Backen

vid Hammersø (I) ar mycket kort och torde så vidt jag kan erinra

mig borja ovanfor litorinagrånsen men nedanfor den hogsta sen-

glaciala grånsen ; hari ligger ingen svårighet, ty djuret har, som

senare skall visas, otvivelaktigt invandrat under den senglaciala

landhdjningen.

') Detta av Jagerskiold 1912, foreslagna uttryck synes mig bora ersatta

den i vaxtgeografien anvånda termen "pseudorelikt", som Ekman 1915

av prioritetsskal bibehåller. Når det galler ett djur (eller en vaxt), som

verkligen ar relikt inom ett område, ehuru det spridt sig till nya lokaler

inom eller i narheten av detsamma, år uttrycket pseudorelikt for-

melt och reellt oriktigt; det betyder enligt ordalydelsen en falsk relikt,

d. V. s. ett bestand, vilket ter sig och uppfattats som relikt men i verk-

ligheten år en utpost av annat slag, d. v. s. i allmanhet en ny immigrant.

More magazines by this user
Similar magazines