Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

43

Kdnsmogna individer iakttogos ej . P. alpina fortplantar sig

utan tvivel på Bornholm under sommaren uteslutande på kdnlds

vag, liksom i andra reliktområden, dår vattentemperaturen ligger

betydligt over djurets optimum. Hos en individ tydde bakåndans

utseende på en jåmfdrelsevis nyligen verkstalld delning.

Invandring.

Planaria alpina s invandring till Bornholm erbjuder problem av

ganska stort allmant intresse. On ligger, som redan namnts, nastan

40 km från narmaste land och mer an dubbelt så langt från relikt-

området på Riigen. En spridning till Bornholm i recent tid år

fullstandigt utesluten, och under nuvarande geografiska forhållanden

skulle djuret aldrig ha kunnat komma till on. Jag har sjalv (1907,

s. 6—9; jfr. 1916, s. 724) gentemot andra forskare gjort gållande

att denna art troligen ej helt och hållet år hånvisad till aktiv van-

dring, utan i fjålltrakter kan och dårfur åven under senglacial tid

kunnat spridas passivt (genom sina åggkapslar), men en spridning

over så stora havsvidder som dem det hår år fråga om år dock

ytterst otrolig; då arten endast under en helt kort tid kunnat vara

så allmån vid Ostersjdns kuster att en sådan spridning skulle kun-

nat ske, behdver denna mdjlighet endast tagas med i råkningen f.'ir

den håndelse ingen annan fdrklaring finnes.

Man har tånkt sig att P. alpina levat i Ancylussjdn jfr. Thienemann

1906), och jag har sjålv forr funnit detta ganska tro-

ligt.') Enligt vad vi numera veta, fdrsiggick dock klimatfdrbåttringen

under och efter den sista landisens avsmåltning mycket hastigt.

och Ancylussjdns ytvatten maste av faunan att ddma redan tidigt

ha varit ganska varmt; jag finner det dårfdr numera fdga troligt

att P. alpina levat vid dess strander. I varje fall kan man ej gårna

anta en spridning tvårs dver sjon. Mera sannolikt ar att djuret

levat vid de baltiska issjoarnas strander, men ej heller en sprid-

ning i dessas yta fdrefaller trolig. Snarare kunde man tånka sig

att P. alpina levat ovanpå den i tillbakaryckning stadda landisen

'^ Luther (1908 framhåller att denna fråga hanger nara tillsammahs med

frågan huruvida Ancylussjon var en sotvattenssjo samt hanvisar till de

tvivelsmål som uttalats mot detta antagande. Att Ancylussjons ytvatten

var fullt sott, kan dock numera betraktas som sakerstallt.

More magazines by this user
Similar magazines