Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

45

hår intill ett kanske betydligt storre djup an 20 m i senkvartar

tid varit hojd ovan vattenytan (se bl. a. Munthe 1910, s. 38 ; jfr.

narmare nedan s. 51 .

Men kan djuret ha invandrat under den antagna tiden for land-

forbindelsen, ancylustiden? Som redan forut antydts, fursiggick

den postglaciala klimatfdrbattringen utan minsta tvivel mycket hastigt;

klimatet blev ganska tidigt under ancylustiden minst lika varmt

som nu. Ja redan under De Geer's finiglaciala tid, medan land-

isen drog sig tillbaka over norra Svealand och Norrland, var kli-

matet betydligt varmt, vilket framgår både av isens hastiga av-

småltning och av frånvaron av en arktisk flora och fauna i de

nordsvenska torvmossarnas bottenlager. Så langt från iskanten som

i trakten av Bornholm kunde P. alpina sakerligen redan under

denna tid ej langre utbreda sig till nya omraden utan levde, lik-

som nu, endast i enstaka kalla vattendrag.

Man kan naturligtvis ej draga några fullt sakra geografiska slut-

satser ur forekomsten av ett enda djur, sårskilt som mojligheten

av en spridning over ganska stora havsvidder ej kan alldeles ute-

slutas. Men forekomsten av P. alpina på Bornholm gor det dock

ytterst sannolikt att den forbindelse med Tyskland, som kan an-

tagas åven av geologiska skål, borjat redan under den senglaciala

tidens forstå eller mellersta del.

Geologiska fakta tala ej blott for forefintligheten av en land-

forbindelse, utan det år i sjalva verket åven av geologiska grunder

sannolikt att denna uppstått så tidigt som forekomsten av P. alpina

tyckes fordra. ^

Vid isens avsmåltning lågo som bekant det nordeuropeiska ned-

isningsområdets periferiska delar lågre an nu, men en landhojning

borjade mycket tidigt, troligen redan omedelbart sedan landet blivit

isfritt, och fortskred raskt; forr eller senare kom landet att ligga

hngre an nu. M u n the ( 1910, s. 34— 41 ; se åven Munthe 1910a,

s. 1202— 1207, 1231) anser att hojningen var så stark (oster om

Bornholm omkring 60 m) att Gottland kom i landforbindelse med

sydbaltiska omraden. Denna teori skall senare diskuteras; hår

kan den låmnas åsido, då man ju for att forklara P. alpinas in-

vandring till Bornholm ej behover anta en så kraftig hojning. I

detta sammanhang har tidsfrågan storre intresse. Munthe på-

pekar att i sodra Sverige låmningar av arktiska våxter antråffats

More magazines by this user
Similar magazines