Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

46

ej blott nara havsytans nivå utan t. o. m. under densamma; detta

visar ju otvetydigt att hojningen tidigt bragte landet åtminstone

något Over dess nuvarande lage. Den nåmnde forskaren år bojd

att antaga "att forskjutningen redan under den senglaciala tidens

sista skede fortsatte måhanda så langt, att Gottland redan då kom

i ett jamforelsevis nara samband med . . . norra Tyskland". Ånnu

nårmare till hånds ligger det att anta att Bornholm redan annu

tidigare kom i forbindelse med Tyskland.

Planaria alpina har således efter allt att doma invandrat till

Bornholm redan under den senglaciala tidens fdrra del, troligen

kort efter isens avsmaltning under tiden for Munthe's forstå bal-

tiska issjo. Invandringen frirsiggick från soder (sydvast) over en

landforbindelse med Tyskland. Djuret behover ju ej nodvandigt ha

spridt sig endast genom vattendrag på detta land, utan kan också

ha utbredt sig utefter dess strander, såvida dessa, som nyss an-

tyddes, skoljdes av en baltisk issjo.

2. Några ord om landfaunans invandring till Bornholm.

Om Bornholm under någon tid efter istiden stått i forbindelse

med fastlandet, maste detta ha varit av stor betydelse for faunans,

framfor allt landfaunans, invandring. Då jag nu på grund av mitt

fynd av Planaria alpina kommit in på frågan om en landforbin-

delse, skall jag forsoka utreda, om några slutsatser kunna dragas

ur Bornholms landfauna. Denna fråga sammanhanger nara med

många allmånna djurgeografiska och geologiska problem ; jag maste

inskrånka mig till några fakta och synpunkter av sarskilt intresse.

Några allmånna synpunkter. Djurens spridningsm

o j 1 i g h e t e r.

Bland djurgeografiens problem har frågan om ofaunornas hår-

stamning alitid hort till de livligast diskuterade. Ånda sedan några

teologiska och profana larda under 1500- och 1600-talen antagit

att månniskor och djur invandrat till Amerika från gamla vårlden

over den sjunkna Atlantis, har man for att forklara landdjurs fore-

komst på dar konstruerat otaliga forsvunna landforbindelser.

Man skiljer som bekant på oceaniska dar, som uppstått i havet

och aldrig stått i forbindelse med något fastland, och kontinentala

More magazines by this user
Similar magazines