Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

47

oar, som utgdra lusgjorda delar av en kontinent. Dessa båda slags

oar åga en helt och hållet olikartad djurvårld. På oceaniska oar

finnas endast djur som på ett eller annat sått kunnat sprida sig dit

over havet; inhemska dåggdjur och amfibier saknas darfor i all-

månhet, och faunan har en fragmentarisk pragel, som man ju

maste vånta når den till stor del bestå av arter som av en tillfållig-

het spridts over havet (se Wallace 1892).

Ostersjiins oar aro kontinentala, men deras djurvårld har helt

och hållet invandrat efter istiden, och nar landisen drog sig till-

baka, voro de lika isolerade som nu; havet stod t. o. m. ånnu

hogre. Om de ej sedan dess stått i forbindelse med fastlandet, aro

de alltså från djurgeografisk standpunkt likstallda med oceaniska

oar. Men om det på dessa oar finnes djur, som ej kunna ha tagit

sig over havet, eller om faunan i sin helhet har en pragel som

utesluter mojligheten av en rekrytering på detta sått, har man ju

de starkaste skål att anta att oarna någon gang efter istiden varit

forbundna med fastlandet. Når man diskuterar denna fråga, maste

man dock taga hånsyn till flera omståndigheter, som giva pro-

blemen en annan karaktår ån når det galler de oar, vilka behand-

las i den allmånna djurgeografien ; av de egendomligheter i faunan

på vilka man oftast kan skilja kontinentala oar från oceaniska har

man hår ej mycken ledning. Å ena sidan ligga dessa oar på ett mer

eller mindre obetydligt avstånd från land ; många

dju'", som ej kunna

spridas till bar langt ute i oceanen, ha kunnat overskrida de havs-

vidder det hår år fråga om. A andra sidan år den tid djuren haft

till sitt forfogande for att invandra till dessa r»ar relativt mycket

kort. Sedan landisen bOrjade draga sig tillbaka från sydligaste

Sverige, ha enligt De Geer's och hans lårjungars undersokningar,

som i sina huvuddrag maste anses fullt tillforlitliga, endast omkring

13 000 år forflutit, och den tidpunkt då mera vårmefordrande djur

kunnat borja invandra till det skandinaviska området ligger mindre

an 9 000 år tillbaka. Utsikterna for att djur, som endast genom

en sållsynt tillfållighet kunna spridas over havet, skola ha kommit

till dessa bar på detta vis, åro darfor ojåmforligt mycket mindre

an betråffande oar, vilkas fauna kunnat rekryteras under oåndliga

tidrymder. En enda individ kan ju ge upphov till en stam endast

om den år en hona med befruktade ågg eller embryoner. Något

som också maste tagas i betraktande år den isbelåggning av havet

More magazines by this user
Similar magazines