Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

48

som någon gang kan forekomma och som under tiden nårmast

efter landisens tillbakaryckning forekom regelbundet; många djur,

som i varmare trakter ej skulle kunna taga sig over ens ett smalt

sund, kunna ha vandrat over isen till Ostersjooarna.

På Bornholm finnas åtskilliga djur, vilkas forekomst skulle kunna

tolkas som tecken på en forntida forbindelse med fastlandet, och

detsamma galler om Gottland och delvis aven Oland.

Bland daggdjuren*) kan igelkotten (Erinaceus eiiropæus),

som ligger i vinterdvala, omojligt ha tagit sig over till Bornholm

på egen hånd. Munthe (1910) framhåller i sin diskussion av

faunans utslag i fråga om Gottlands landhojning att igelkotten av

detta skal skulle ha erbjudit stort intresse, i den håndelse låmnin-

gar antråffats i lager från tiden fore månniskans upptradande ; som

detta ej iir fallet, år det mojligt att den inforts av månniskan. Till

Gottland skulle igelkotten i så fall inforts redan under stenåldern

(till Bornholm, dår inga låmningar antråffats, mojligen senare). Det

forefaller ju knappast sannolikt att man skulle fort med sig detta

djur over havet, men ett fynd i en sjitllåndsk bronsåldersgrav

(Winge 1904, s. 220) gor det troligt att igelkottar åtminstone

under bronsåldern tillhort troUdomskunniga kvinnors attiralj, och

detta ståller ju saken i en annan dager. Åven ormar och odlor

kunna ju f. o. ha inforts i samma åndamål. Bland de ovriga dågg-

djuren skulle val båvern och vildsvinet, som båda nu åro utdoda

på Bornholm, troligen ej kunnat taga sig fram till on, om den

alitid legat lika langt från land som nu ; vildsvinet (subfossilt bl. a.

på grånsen mellem torv med ek och gyttja med bjork, se Milthers

1916) kom sannolikt ej till Bornholm foran under den post-

glaciala varmetiden, då havet aldrig isbelades.

Repti lierna-) kunna, mojligen med undantag av kårrskold-

Om Bornholms dåggdjur se "Danmarks Fauna" (Winge\

I „Danmarks Fauna" Jungersen' nåmnas uttryckligen endast Lacerta

agilis och Angiiis fragilis såsom forekommande på Bornholm. Enligt

godhetsfullt meddelande av Mag. se. E. C. Tryde ,Ronne) finnas, som

man kunde vånta, aven Lacerta vivipara, Vipera berus och Natrix

natrix. Emys orbiciilaris år antråffad subfossil på Bornholm („Dan-

marks Fauna" . I den geologiska beskrivningen av Bornholm nåmnes

intet f\'nd av detta djur; enligt meddelande av prof. A. S. J e n s e n har

Københavns Zoologiske Museum 1876 mottagit låmningar av ett exem-

plar, funnet i Vester Marie Sogn.

More magazines by this user
Similar magazines