Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

54

från att de flesta av de djur, som endast genom en mer eller min-

dre sallsynt tillfållighet kunna spridas over de nuvarande havs-

vidderna, verkligen invandrat till Bornholm (och Gottland) over en

landforbindelse. Om detta antagande ar beråttigat, kan man ur

djurens nuvarande utbredning och de krav de stålla på de klima-

tiska betingelserna draga vissa slutsatser angående den tid under

vilken invandringen skett. Jag tar har endast hånsyn till Born-

holms fauna.

Djurens invandringsti d. Landforbindelsens

varaktighet.

Jag skall har endast behandla en ringa del av Bornholms fauna,

niimligen de djur, vilkas invandring troligen forsiggått over land-

forbindelsen och omnjliggjordes eller i hog grad forsvårades, når

denna upphorde.

Bland dessa djur år en enda art, Planaria alpina, huvudsak-

ligen arktisk-alpin. Som jag frirut visat, år det både på grund av

denna arts forekomst och av geologiska skål sannolikt att en land-

forbindelse med Pommern kom till stand mycket snart efter isens

avsmåltning. Några andra djur som tillåta samma slutsats åro så

vidt jag vet ej kånda från Bornholm; ej heller finnas några sådana

bland de få i ons torvmossar antråffade arterna från senglacial tid.

Bland landdjuren ha några en mer eller mindre vidstråckt ut-

bredning mot norr; de åro enligt den terminologi jag begagnat ')

panboreala (bland ryggradsdjuren Rana temporaria, Lacerta uiui-

para, Anguis fragilis, Vipera berus och Natrix natrix) eller

arktisk-boreala och kunna således ha invandrat redan under eller

omedelbart efter den senglaciala tiden.

De flesta aro mellanboreala eller mediterran-mellanboreala. Många

av dessa arter åro i norr utbredda ungefår till ekskogsgrånsen:

Erinaceus europæus, Lacerta agilis, Biifo biifo (något långre åt

norr), Rana arvalis (?); bland landmolluskerna -) Limax maxi-

N I forelåsningar; i tryck blott i arbeten over marin fauna samt i Nordi-sk

-, Om

familjebok, art. Sverige f^Djurvårld .

Bornholms landmollusker se Poulsen 1874 och "Danmarks Fauna"

Steenberg. — En svindiare vid namn Schlesch har offentliggjort

en forteckning over mollusker från Bornholm (Fauna der Insel Born-

holm), vilken, som bland danska zoologer ar allmånt kant, ej innehålier

More magazines by this user
Similar magazines