Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

56

den skandinaviska halvon, Oland och Gottland, några iiven i hela

Danmark utom på Bornholm. Jag nåmner har en del sådana syd-

liga arter.

Vertebrater: Bnfo calamita, B. viridis, Bombinator bom-

bimis, Hyla arborea, Rana esculenta, R. agilis (på de ovriga

danska oarna men ej på Jylland ; i Sverige endast antraffad på

Oland och i Kalmartrakten). Hårtill komma två numera i både

Sverige och Danmark utdoda djur, av vilka låmningar antrafFats

på Bornholm :

Sus

scrofa fems och Emys orbicularis.

Landmollusker: Hyalinia nitidnla Drap. (till Våstergotland),

Claiisilia oentricosa Drap. (till Våstergotland), Hygromia incar-

nata (Miill.) (till Småland), Pupa (Modicella, Alloglossa) avenacea

Brug. (?) M (saknas i norra Tyskland, i de skandinaviska landerna

blott på enstaka stallen : KinnekuUe,

Omberg, Oland, Gottland),

Pupa (Lauria) cylindracea Da Costa {umbilicata Drap.) (i Skan-

dinavien blott kfind från några stållen i Danmark samt från ett

stalle i Skåne och Gottland), Clausilia plicata Drap. (i Skandi-

navien endast på Sjælland, Falster, Møen och Bornholm samt Gott-

lands sydspets).

Fjarilar; jag nåmner hår endast utpråglat sydliga arter (syd-

liga i centrala och våstra Europa, delvis gående långre åt norr i den

ostra delen av sitt utbredningsområde), som åro mer eller mindre

sållsynta eller ha en lokal forekomst i både Danmark och Syd-

sverige^): Nola albiila Schiff (1 ex. skall ha tagits på Bornholm,

O Morch's uppgift att denna art forekommer på Bornholm har hittills ej

bekraftats av senare undersokare och maste dårfor betraktas som osaker

se Poulsen 1874 och "Danmarks Fauna").

'y Den skandinaviska utbredningen enligt "Danmarks Fauna" och Auri-

villius' "Nordens fjarilar". Betråffande den allmanna utbredningen har

jag rådfrågat arbeten av Staudinger & Rebel och S e i t z (se W a h 1

gren 1917). Dessutom har jag erhållit talrika vardefulia upplysningar

bl. a. om utbredningen i de sodra Ostersjolanderna och i steppområden

enligt Slevogt, Speiser, Schmidt, Tschuganov, Alpheraki,

Krulikovski) av lektor E. Wahlgren, som efter Rebel och i an-

slutning till sitt arbete om Olands alvarfauna 1917, vilket innehåller

narmare uppgifter om de aven på Olands alvar levande arterna, indelar

de har omtalade fjariiarna i tre grupper : orientaliska (pontiska^ arter,

sibiriska .centralasiatiska arter och europeiskt endemiska arter — Jag

viil betona att jag ej har den minsta kannedom om dessa fjarilar, och

lika litet kanner jag till ovriga hår namnda insekter.

More magazines by this user
Similar magazines