Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

58

m. m.); Grylliis campestris L. (saknas i det ovriga Danm. och i

Sverige; hela det ovriga Europa utom norra Ryssland m. m.; norra

Afrika, Mindre Asien, Kaukas., Sibir., Turkest. ; seZacher 1917).

Skalbaggar*): Cymindis angiilaris Fourc. (Sjæll., 1 lokal;

Skåne, Blekinge, Oland) ; Ophoniis azurens F. (Møen, Oland, Gottl.);

Harpalus melancholiciis Dej. (Sjæll., Falster; Skåne, Gottl.); H.

honestus Dft (Falster, Fyen ; Skåne) ; H. ferriigineiis F. (ej i det

ovriga Danm.; Skåne); H. hiriipes Panz. (Jyll., Falster, Sjæll.;

Skåne, Oland, Gottl.); Carabus intricatus L. (Jyll.; Sverige?);

Bemhidium normanniim Dej. (sodra Jyll., Amager; ej kånd från

Sverige); Qiiedius tristis Grav. (Sjæll., 1 lokal, sodra Jyll., 2 lo-

kaler, se Johansen 1914; Sverige endast Gottska Sandon, Mjoberg

1912); Cardiophoriis eqiiiseti Hbst. (Jyll.; Kinnekulle; Kri-

stianiatrakten); C. cinerens Hbst. (Sønderjyll. ; Skåne, Våstergotl).

Av dessa arter att doma maste landforbindelsen ha agt bestand

ånnu sedan Bornholms klimat blivit lika varmt som i våra dagar.

Detta skedde utan minsta tvivel under ancylustiden, troligen jåm-

forelsevis tidigt.

Mycket talar for att klimatet t. o. m. hann bli varmare an det

nuvarande, innan forbindelsen med fastlandet upphåvdes. Att draga

några bestamda slutsatser ur kårrskoldpaddans forna forekomst på

Bornholm, vore forhastat; dock var det utan tvivel forst under den

postglaciala varmetiden detta djur trangde så langt åt norr som till

Ostergotland, och det ar kanske troligast att det ej heller invan-

drade till Bornholm forran under denna tid. Ungefår detsamma

kan sagas om vildsvinet, varav låmningar antråffats på Bornholm,

bl. a. på grånsen melian torv med ek och underliggande gyttja

med bjork (Milthers 1916, s. 225).

En stor del av de nilmnda sydliga djuren forekomma i det

sydbaltiska området endast på spridda stiillen, mer eller mindre

tydligt isolerade från sitt egentliga utbredningsområde ; de kunna

darfor uppfattas som relikter både på Bornholm och de ovriga fynd-

stållena. Hit hora bland ryggradsdjuren Rana agilis, bland snåc-

korna Pupa avenacea, P. cylindracea och Claiisilia plicaia, vidare

åtminstone de allra flesta av de uppraknade insekterna. En del av

*) Se "Danmarks Fauna" och Grill's katalog (delvis aven Wa hl gren

19171. Betraffande utbredningen i mellersta Europa se arbeten av Seidii

tz. Re i tte r m. fl. ?

.1

More magazines by this user
Similar magazines