Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

60

undersokningar over de olika arternas utbredning och ekologi aro

nodviindiga.

Wahlgren anser att Acidolia violata, A. riibiginata och Co-

scinia siriala invandrat till det sydbaltiska området redan under

ancylustidens aldre del och darfor kunna uppfattas som "subark-

tiska xerotermer" : de Forekomma uppe i Sibirien och Altaiområdet

och Fordra hog sommardagstemperatur, men kunna fr)rdraga låg

sommamattstemperatur och mycket låg vintertemperatur. Till samma

grupp hTira val också ovriga enligt Rebel och Wahlgren sibi-

riska fjårilar (Agrolis cinerea, Dianthæcia compta, D. filigrana,

Liiceria uirens, Heliothis dipsacea, Abrostola asclepiadis, Acidalia

dilutaria, Tephroclystia insigniata, T. denotata; några kanske

dock mera varmefordrande) och kanske aven Gryllus canipestris.

Jag vågar ej nårmare yttra mig om detta antagande, som ju synes

ha goda skål for sig, ehuru nog varje arts utbredning och livsbe-

tingelser maste noga analyseras, innan några beståmda slutsatser

kunna dragas. Talrika nya iakttagelser tyda visserligen på att kli-

matet redan tidigt under ancylustiden blev lika varmt som det nu-

varande och att den subarktiska perioden var mycket hastigt over-

gående, men dessa arter kunna ju dock ha invandrat redan innan

sommarens medeltemperatur blivit lika hog som nu.

I varje fall finnas, som •

jag redan forut framhållit, bland de

ovan nåmnda djur, som på Bornholm ha en reliktartad forekomst

norr om det sammanhangande utbredningsområdets nordgråns, flera

arter som åro mera uteslutande sydliga och så utpraglat termofila,

att de ej kunna ha invandrat forrån efter den postglaciala varmetidens

br)rjan. Åven bland dessa djur åro flera xeroterma. Wahlgren

raknar hit — utom flera insekter som ej åro kånda från

Bornholm — Selidosema criceturia och Rana agilis. Hit hora

också Piipa avenacea i om den nu finnes på Bornholm) och Agro-

tis janlhina (mojligen också ett par av de ovan nåmnda insekterna).

Talrika element i Bornholms fauna tyda alltså på att 6n varit

forbunden med fastlandet under en del av den postglaciala varme-

tiden, och mycket talar for att klimatet åtminstone under en del

av den tid fi'irbindelsen ågde bestand var torrare ån det nuvarande.

Det galler nu om denna period, då i'ms mest varmefordrande djur

invandrat, kan fixeras till tiden.

Stora meningsskiljaktigheter råda som bekant betråifande den

More magazines by this user
Similar magazines