Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

63

Forbindelsen under vatten ; aven de utpraglat termofila relikterna

kunna dårfor ha invandrat redan under denna tid.

Kan det visas att klimatet blev varmare an det nuvarande forst

sedan Ancylussjijn nått sin hogsta nivå i soder, så utgor ju fore-

komsten av vårmefordrande relikter ett stod for antagandet av en

andra forbindelse, men for narvarande maste denna hypotes be-

ecknas som ytterst osaker. Och omvandt, kan det bevisas att

Bornholm efter ancylustransgressionen ej stått i forbindelse med

Fastlandet, så' kan man ur fiirekomsten av de nåmnda relikterna

med en viss grad av sannolikhet sluta sig till att varmetiden bor-

lade redan innan Ancylussjon nått sitt hogsta vattenstånd. Detta

galler naturligtvis ej blott for Bornholm utan aven for Gottland och

flir forbindelsen mellan Oland och Tyskland.

Negativa drag i Bornholms fauna.

Åven de negativa dragen i Bornholms fauna erbjuda intresse

och tillåta i vissa fall djurgeografiska slutsatser, eller rattare: man

kommer att kunna draga dylika slutsatser, nar en del ofullstandigt

eller ej alls kånda fakta bli battre bekanta. Orsaken till att ett

djur, som finnes i det ovriga Danmark, saknas på Bornholm, kan

vara den att arten invandrat till det sydbaltiska området forst sedan

fiirbindelsen mellan denna u och fastlandet avbrutits.

I de flesta fall år orsaken dock utan tvivel helt enkelt den att

on ej erbjuder lampliga livsbetingelser. Många djur ha av detta

skål antagligen aldrig funnits på Bornholm. Andra ha forr levat

dår men diitt ut. Når 6n var forbunden med fastlandet, var dess

natur helt olikartad mot nu ; många djur som då vandrade in maste

dårfor sedermera ha dott ut. Man kånner i sjålva verket flera

exempel på sådana djur. Några ha forsvunnit också från det ovriga

Danmark och från Sverige (kårrskoldpaddan, båvern och vildsvinet

bland ryggradsdjuren), men andra leva kvar i det ovriga Danmark

eller åtminstone i Sverige. Algen (Alces alces), kronhjorten (Cer-

nus elaphus), rådjuret (Capreolus capreohis) och skogsmården

Mustela martes) ha levat på Bornholm, men åro utrotade (de båda

forstnåmnda antrålfade i lager av okånd alder, de båda senare i

strandgrus från yngre stenåldern ; rådjuret, som utrotats i historisk

tid, har på senare tid åier inforts; se Winge 1904, Milthers

916). Bland de landmollusker som saknas på Bornholm åro Vi-

More magazines by this user
Similar magazines