Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

67

tandet melian Gottland och fastlandet har då efter istiden aldrig

varit namnvardt mindre an nu.

Bland i Nordtyskland och Danmark fOrekommande dåggdjur

finnas två andra arter, vilkas frånvaro på Bornholm kan såttas i

samband med deras sena invandring, nåmligen Aruicola arvalis

(Pall.) och Mus minutus Pall. ; den forrå finnes i Danmark endast

på Jylland, den senare dessutom på Fyen og Langeland. Winge

I Danmarks

Fauna) fOrmodar att dessa arter åro sena invandrare,

som ej kommit till Danmark furran oarnas forbindelse med fast-

landet upphåvts. Båda saknas i Sverige. De ha efter allt att doma

anlåndt till Ostersjokustens sydvastra del furst under litorinatiden

eller senare, alltså i varje fall senare an mullvaden. Stenmården

iMustela foina) ar val också en sen invandrare, som kanske ej

kommit forr an landet var bebott (Winge).

Bland fåglarna overensstammer grongolingen ( Picus viridis)

med mullvaden dåri att den saknas både på Gottland (Kolthoff

& Jågerski old) och som det tyckes på Bornholm. ') Denna fågel

synes dock ha en ratt lokal forekomst i hela Danmark och skall

i nyare tid ha avtagit i antal (Collin, se Kol th off & J iiger-

skiuld). Men dess frånvaro på Gottland år ju mycket egendom-

ig; då grongolingen år en dålig flygare, år det ej omTijligt att

den år en mer eller mindre sen invandrare.

I floran finnes ett intressant exempel på en organism, som ej

invandrat till Bornholm, dårfor att den kommit till det sydbaltiska

området forst sedan landforbindelsen upphåvts, nåmligen boken.

Bokar finnas hår och dår på Bornholm, men de flesta åro såkert

planterade. Att boken ursprungligen ej funnits vild på Bornholm

utan inforts av månniskan, framgår tåmligen otvetydigt av att det

sti'jrsta trådet år 1804 i en beskrivning over Bornholm omtalas

som ons enda bok (se Warming 1914 och en dår nåmnd aldre

uppsats av Gelert). I sjålva verket år det ganska naturligt att

ett tråd med bokens spridningssått ej invandrat till r>n ; boken kom

u ej till Skandinavien forrån under litorinatidens senare del (under

hållkistperioden), såkert mer ån 4000 år sedan Bornholm losgjorts

') Jag har ej gått igenom all litteratur, dår uppgifter skulle kunna sokas,

men erhållit foljande upplysning av prof. Winge: "Gecinus viridis kendes

ikke fra Bornholm saavidt jeg véd." Herr Mag. se. E. C. Tryde

har meddelat att han ej sett denna fågel på Bornholm.