Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

68

från fastlandet. Åven Oland och Gottland sakna som bekant vild bok,

ehuru detta triid borde kunna ha åtminstone en spridd fOrekomsr

dår, lika val som inom området mellan dess nordgråns och den

egentliga bokskogsregionen.

Att frånvaron av vild bok på dessa tre Ostersjooar står i sam

band med denna viixts sena invandring, forefaller mig alldele:.

uppenba rt. Huruvida denna fråga diskuterats i den nyare våxt-

geografiska litteraturen, kånner jag ej. Daremot har, som prof. R.

Sernander påpekade under den forut omnåmnda diskussionen,

Areschoug fur mer an 50 år sedan, då ånnu inga som helst

våxtpaleontologiska bevis for bokens sena invandring funnos, ut-

talat en liknande åsikt. I sin viktiga och tankerika avhandling om

den skandinaviska vegetationens historia (1867) framhåller han att

"bokens frånvaro på Bornholm och Oland, hvilka båda ligga inom

dess region, med beståmdhet synes antyda att ifrågavarande oar

skiljt sig från fastlandet, innan detta tråd hunnit dit" (op. cit. s. 77,

jfr. åven s. 84).

BokoUon kunna utan tvivel spridas gennom tillfållig transport

over havet; mojligheterna fur en sådan spridning torde t. o. m.

vara storre an betråffande åtskilliga av de djur vilkas utbrednings-

mojligheter ovan diskuterats. Att boken trots detta ej spridt sig

till de nåmnda Ostersjooarna, visar att man ej får overskatta de

organismers formåga att sprida sig Ttver havet, vilka åro hånvisade

till transport genom mer eller mindre sallsynta tillfålligheter. Man

får dårfor ej heller underskatta och ånnu mindre forneka denna

formåga, men bokens utbredning visar i varje fall att åven jåm-

forelsevis obetydliga havsvidder utgora ett verksamt hinder for

sådana organismers spridning. Vi veta med såkerhet att just boken

år en bland de troligen mycket få organismer som invandrat till

det sydbaltiska området forst efter den tid då de hypotetiska for-

bindelserna mellan fastlandet och Bornholm, Oland och Gottland

skulle existerat — och just denna art har ej invandrat till dessa oar.

De djur som åro oskiljaktigt bundna vid boken ha naturligtvis

kommit lika sent som denna och ej kunnat invandra till Bornholm,

Oland och Gottland. Några få sådana arter torde finnas bland in-

sekterna, men varken bland vertebraterna eller molluskerna.

More magazines by this user
Similar magazines