Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Muse- og egerngnavede Kogler.

Nogle i Sommeren og Efteraaret 1919 foretagne Undersøgelser

i jyske og nordsjællandske Skove og Plantninger.

Af

Ad. S. Jensen.

Hertil Tab. I-IX.

Indhold: Side

1. Indledende Bemærkninger 77

2. Litteraturen om det foreliggende Emne 80

3. Undersøgelser over musegnavede Kogler i jyske Skove og Plantninger 81

4. De egern- og musegnavede Koglers Lejringsforhold 101

5. De egern- og musegnavede Koglers Udseende

a. Rødgrankogler 1 03

b Fyrrekogler 108

c. Hvidgrankogler 111

6. Tillæg: Undersøgelser over musegnavede Kogler i Nordsjælland .... 113

7. Hvilke er de Mus, der gnaver Kogler? 119

Tavleforklaring

1. Indledende Bemærkninger.

L nder en Spadseretur i den store Rold Skov i Jylland fandt jeg,

i Juli 1917, i en Granbevoksning mellem Madum Sø og Blaakilde

mange Grankogler (Rødgran), hvor Skællene var bidt af og laa

ved Siden af Kogleaksen ;

paa

:

121

denne sad dog Skællenes Grunddele

tilbage. De fleste Kogler var gnavede i hele Længden, som Regel

med Undtagelse af de øverste Skæl, der sad tilbage som en Dusk

i Spidsen af Koglen, men nogle Kogler var kun gnavede forneden

eller et kortere eller længere Stykke op. Paa de overgnavede Skæl

saas tydelige Spor af Gnavertænder. Da der efter stedkendte Folks

Udsagn ingen Egern findes i Rold Skov, ansaa jeg det for sand-

synligt, at Koglerne var gnavede af Mus; de laa ogsaa tæt ved

Musehuller.

I Slutningen af Januar 1919 fandt jeg i Gammel

Køgegaard

Skov paa et Terræn, hvor der nylig var fældet koglebærende

More magazines by this user
Similar magazines