Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

78

Graner, mange Kogler med Skællene afgnavede og liggende i Bunke

ved Siden af. At dette skyldtes Mus og ikke Egern, mente jeg

fremgik af, at Koglerne og de afgnavede Skæl fandtes under Gran-

grene, der laa saa tæt mod Jorden, at et Egern umuligt kunde faa

Plads dér. Desuden fandtes der mellem Skællene Museekskre-

menter (PI. I, Pig. 4) og tæt ved et af de største „Spisesteder"

et stort Musehul, hvori nogle af Skællene var gledne ned. Kog-

lerne var alle ganske frisk gnavede.

I Marts og April besøgte jeg atter GI. Køgegaard Skov, hvorved

det bekræftedes, at de behandlede Kogler altid laa skjulte, naar

der da ikke var sket Forstyrrelse ved Skovarbejdernes Færden paa

Terrænet. De gnavede Kogler og Skællene laa inde under smaa

Graner (som smaa Juletræer til Urtepotter) eller under lidt større

Graner, men altid under saadanne, hvis nedre Grene laa helt ned

til Jorden; eller Koglerne fandtes inde under afhuggede Grene,

under Bunker af Kvas fra fældede Graner, under et tæt Dække

af visne Stængler eller inde under Stammen af et hældende Træ.

Her ved Gammel Køgegaard var det øjensynligt, at Dyrene

havde taget. Koglerne fra de fældede Graner og slæbt dem hen til

Steder, hvor der var Skjul, for usete at kunne behandle Koglerne.

Behandlingen bestaar i, at Skællene gnaves af et Stykke fra deres

Basis og rundt om hele Koglen med Undtagelse af nogle faa, der

lades tilbage som en Dusk i Spidsen af Koglen (PI. II, Fig. 1); der-

ved kan Dyret faa fat i Frøene, der er forsynede med en stor Vinge;

Frøet løsnes let fra Vingen, hvis nedre Spids kun omgiver Frøet som

en Halvskede, hvorpaa Frøskallen aabnes og Frøet udtages. At det

maatte gaa saaledes til, fremgik af, at Dyngerne ved de afskællede

Kogler bestod af: 1) Kogleskæl, 2) tomme Frøvinger, 3) tomme

Frøskaller (PI. I, Fig. 1, 2 og 3).

I Juni i Aar fik jeg imidlertid Lejlighed til ved Skaarup (Syd-

fyen) at besøge lO Lokaliteter, hvor der findes Egern, og de Iagt-

tagelser, jeg dér anstillede, rokkede i nogen Grad min Tro paa, at

de omtalte Kogler fra Rold og fra Køge virkelig var gnavede

af Mus.

I den ene Granskov, Klingstrup Skov, manglede der Vegetation

under Granerne; paa Jorden laa strøet Masser af Kogler, der

aabenbart var gnavede og plukkede for Frøene oppe i Granernes

• Kroner, thi de afbidte Skæl laa spredte over hele Skovbunden, og

More magazines by this user
Similar magazines