Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

79

nogle Kogleakser saas hængende i Granernes Grene, der havde

holdt dem tilbage under Faldet, naar Egernet slap dem. Men paa

den anden Lokalitet, Vejstrup Gaards Dyrehave, saa der helt ander-

ledes ud :

en

Gruppe store Graner voksede midt i Løvskoven

(hovedsagelig Bøg), og under Granerne var der en tæt Underskov

af Brombær, Hindbær og smaa Løn; inde under dette Plantedække

laa paa Jorden, men mest paa fremragende Steder, som en stor mos-

groet Sten eller et Træstød, de gnavede Kogler med Skællene nok

saa nydeligt i Bunke ved Siden af, altsaa ganske som i Skoven

ved Køgegaard. Her maatte Egernet være gaaet ned paa Jorden

og have gnavet Koglerne i Ly af Plantedækket. Det var just ikke,

hvad jeg havde ventet af Egern, ^j men Iagttagelsen kunde der

ikke tvivles om. Desuden fandt jeg mellem de i Egernskoven ved

Klingstrup gnavede Kogler nogle, som jeg syntes lignede dem fra

Rold og Køge.

Kom jeg saaledes i Tvivl angaaende de tidligere som muse-

gnavede betragtede Kogler, kunde jeg heller ikke slaa mig til Ro

i den Tanke, at alt skulde være Kogler, som var behandlede

af Egern. Thi hvor kunde det være, at medens man i de af

Egern beboede Granskove finder forskellige Typer paa gnavede

Kogler — lige fra saadanne, hvor Skællene er afbidte helt inde

ved Grunden, saa at kun den tynde Kogleakse er tilovers, til

saadanne, hvor det meste af Skællene lades tilbage — repræsen-

terede de først som musegnavede tydede Kogler fra Rold og Køge

én eneste Type, mindende meget om en bestemt Type blandt Eger-

nets mange? Desuden forekom det mig besynderligt, at der ved

Koge ingen gnavede Kogler fandtes i den voksende Granskov,

kun i den fældede I

Hvis

det var Egern, som havde huseret her,

maatte man vente at finde gnavede Kogler først og fremmest i

den paa Roden staaende Granskov, men Fænomenet var, som sagt,

indskrænket til den huggede Granskov eller i den voksende Gran-

skov i alt Fald til et smalt Bælte paa Grænsen mod det afdrevne

Parti — længere inde i Granskoven fandtes ingen gnavede Kog-

') Ogsaa i Dyrehaven ved København, hvor der nu lever mange Egern,

kan man sine Steder finde gnavede Kogler liggende sammen med de

afbidte Skæl inde under Granernes nedre, tæt ved Jorden hængende

Grene.

More magazines by this user
Similar magazines