Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

80

ler. Det syntes, som om ved Køge Koglerne var behandlede af

Dyr, der holder sig ved Jorden og ikke tillige færdes i Kronerne

af høje Graner, saadan som Egernet har for Vane.

2. Litteraturen om det foreliggende Emne.

Søger man Oplysning i Litteraturen, viser det sig, at kun en

eneste Forf. kender til musegnavede Rødgrankogler, nemlig Prof.,

Dr. J. E. V. Boas. I den bekendte Afhandling „Musene i vore

Skove" ') fremsætter Boas — i Modsætning til tyske Forstzoologer,

der mener, at Egernet er ene om at gnave Rødgrankogler — den

Anskuelse, at foruden Egern kan ogsaa Mus gnave Rødgrankogler

for at faa fat i Frøene. I Fig. 8A afbilder Boas en Rødgrankogle

(fra Frederiksværk Distrikt), der betegnes som musegnavet, og i

Fig. 8 D endnu en musegnavet Rødgrankogle, om hvilken oplyses

iS. 32— 33), at den blev fundet, sammen med en stor Del andre

Grankogler og talrige løse Skæl, i Skovene ved Jægerspris, ved

at en af Deltagerne i Ekskursionen stak Armen ned i et ret rum-

meligt og dybt Jordhul.

Endvidere støtter Boas sig til en Iagttagelse af Botanikeren

E. Rostrup, om hvem Boas oplyser (1. c. p. 31, Anm.*), at han er

den første, der mundligt har fremhævet, at Egernet ikke er den

eneste Gnaver, der behandler Kogler.-) Paa en Ekskursion i Brøde-

mose Skov under Tisvilde— Frederiksværk Distrikt fandt Rostrup

(31.5. 1889) gnavede Kogler samt hele Lag af Frøvinger, i Regelen

samlede i lange Rækker paa Jorden paa de Steder i Plantagen,

hvor de fældede Granstammer var lagte i Hobe og havde hen-

staaet i længere Tid ;

sammen her i de ofte meget smalle Mellemrum, hvad næppe

det var aabenbart, at Koglerne var slæbte

Egern, men vel nok Mus kunde have gjort; endvidere fandtes en

Mængde Museekskrementer spredte over hele Laget; endelig op-

lyses det, at hverken Skovrideren eller Underbetjentene nogensinde

havde set Egern i Skoven, ja ikke paa hele Distriktet.

Hvad Kogler af andre Naaletræer angaar, da beretter Dr. Ber-

^) Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen, III. Bind, Række B., 1891.

') I Tyskland havde dog allerede A 1 1 u m omtalt musegnavede Fyrrekogler,

jfr. næste Side.

More magazines by this user
Similar magazines