Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

81

nard Altum, at Skovmusen ( \J iis syluaticiis) gna\er Fyrrekogler:

„In ihren Wohnungen, in denen ich sie selbst erbeutet håbe, lagen

Kiefernzapfen mit zaserig zernagten Schuppen".^) Iflg. samme ForF.

kan ogsaa Syd-Markmusen (Aruicola arualis) gnave Fyrrekogler:

Beim Abråumen eines Haufens Kiefernkloben auf unseren Leuen-

berger Wiesen im vorigen Jahre fanden sich grosse Massen von

eigenthijmlich benagten Kiefernzapfen dort zusammengetragen und

zugleich die Thåter, Arvicola arvalis, unter derselben".-) At de

paa Bjærgfyr siddende Kogler hyppig begnaves af Rødmus, er om-

talt af Boas (1. c. p. 26— 28), til hvis overordentlig interessante

Oplysninger herom jeg senere vender tilbage (se S. 85— 86).

Endelig giver Boas (1. c. p. 30— 31) gode Grunde for den An-

tagelse, at Kogler af Hvidgran og Lærk kan gnaves af Mus; thi

Boas har fundet saadanne Kogler, afskællede og med tydelige Spor

af Gnavertænder, paa et Par Steder (en af Tølløse Skovene og

Sonnerup Plantage under Odsherred Distrikti, hvor det sikkert

vides, at der ingen Egern lever.

3. Undersøgelser over musegnavede Kogler

i jyske Skove og Plantninger.

Efter hvad der altsaa er oplyst af Altum, Rostru p og Boas,

kan det betragtes som en Kendsgerning, at Mus gnaver Kogler af

Gran, Fyr og Lærk for at faa fat i Frøene. Men jeg kunde ikke

af de foreliggende Skildringer se, hvorledes jeg skulde naa til en

sikker Afgørelse af det Spørgsmaal, jeg havde stillet mig m. H. til

de Kogler, jeg havde fundet ved Koge og i Rold Skov. Jeg sav-

nede Angivelser om, hvorledes man kan kende de musegnavede

Kogler fra de egerngnavede. Selv havde jeg jo ved Skaarup fun-

det nogle egerngnavede Kogler, som jeg syntes lignede dem, som

eg havde antaget for gnavede af Mus, og maaske vilde der ved

Undersøgelse af et større Materiale fremkomme nye Typer af (for-

Tientlig) musegnavede Kogler, som helt udviskede det Billede af

2n vis Forskellighed, jeg foreløbig havde dannet mig.

For mulig at naa til Klarhed besluttede jeg mig til i Sommer

at undersøge nogle flere Naaleskove. Under min Rejse som Cen-

') Forstzoologie, 2. Aufl., 1, Saugethiere, 1876, S. 174.

' Altum: Unsere Mause in ihrer forstiichen Bedeutung, 1880, S. 19.

Videiisk. Medd. frn Dansk naiiirh. F'oreii. Bd. 71. 6

More magazines by this user
Similar magazines