Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

82

sor ved Seminarier kom jeg til Ribe, Silkeborg, Ranum og Nørre

Nissum. Derefter foretog jeg en 14 Dages Cykletur gennem Thy,

Mors, Salling og over til Viborg og aflagde Besøg i alle de Skove

og Plantninger, jeg passerede; endelig sluttede jeg af med Rold Skov.

Af denne Undersøgelse fremgik, at gnavede Kogler forekom i

alle de nævnte Egne under Forhold, der ganske udelukkede, at

Egern kunde være Aarsagen ; det maatte være Mus, som havde

gnavet dem. Og jeg lærte — ved supplerende Besøg i Egern-

skove — at kende, hvorledes man baade af de gnavede Koglers

Lejringsforhold og Udseende kan skelne musegnavede Kogler fra

egerngnavede.

Under Undersøgelsen blev det mig mer og mer gaadefuldt, at

ingen før har studeret disse Ting nærmere, saa stort og alminde-

lig udbredt som Fænomenet med de musegnavede Kogler er. For

at godtgøre dette lader jeg følge en Oversigt over de besøgte Ste-

der med en kort Karakteristik af Forholdene paa hver enkelt Lo-

kalitet.

Men forinden er det mig en kær Pligt at takke følgende Natur-

historikere, som velvilligt har staaet mig bi under Undersøgelserne:

Hr. Seminarielærer C. C. Krogsgaard, der har hjulpet mig

med at samle egerngnavede Kogler ved Skaarup;

Hr. Seminarielærer E. Jochumsen, Silkeborg, som var mig en

ivrig og forstaaende Hjælper ved Udgravningen og Undersøgelsen

af Museboer i Skovene ved Silkeborg;

Hr. Adjunkt MathiasMøller, Aarhus, der har givet mig Prøver

af musegnavede Hvidgran- og Fyrrekogler fra to Lokaliteter ved

Hjørring (se S. 98); Hr. M. var selv klar over, at disse Kogler var

gnavede af Mus, thi der findes ingen Egern dér;

Eksam. Faglærerinde, Frøken J. Høyer, som har givet mig

Prøver af musegnavede Hvidgran- og Fyrrekogler fra en Række

Lokaliteter i Tranum Sogn og fra Svinkløv, ledsagede af udførlige

og omhyggelige Beskrivelser af Forholdene paa Findestederne (se

S. 98—99);

Hr. Viceinspector H. Winge, der har skaffet mig Ekskrementet

af Skov- og Markmus og ydet mig værdifuld Bistand ved Be-

stemmelsen af de paa Musenes Spisesteder fundne Ekskrementer;

Hr. Mag. scient. R. Hørring, der har besørget Fælder udsatte

og derved skaffet mig Ekskrementer af Rødmus; I

More magazines by this user
Similar magazines