Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

84

den trøskede Stub, de var snevre (ca. 3 cm i Diameter) og strakte

sig indtil en halv Meter ind i Stubben; disse Gange var helt

proppedemed de smaa Hvidgrankogler, og tillige fandtes Bog i dem.

Der er aldrig set Egern i Skovene ved Silkeborg, og Fund-

forholdene saavel i Vesterskoven som i Sønderskoven, der skal om-

tales i det følgende, taler absolut imod den Antagelse, at Koglerne

kunde være behandlede af Egern. Det kan kun være Mus, som

er Gerningsmændene.

6. og 9. Juli. Sønderskoven ved Silkeborg.

Terrænet, en Skrænt ned mod Svejbæk Gaard, er bevokset med

Rødgran, stedvis ogsaa med Bjærgfyr, og gaar foroven over i Løv-

skov. Bunden dækkes af et tykt Tæppe af Mos, Grannaale og

Formuldningsprodukter, saa at Foden synker dybt ned. I dette

bløde Lag har Musene let ved at arbejde, og man ser overalt

disse Dyrs Huller, førende ned til Gange og Kamre. Kamrene

ligger oftest inde ved et Træ eller en Stub, imellem og under

Træernes Rødder') og med et flere (ca. 10) Centimeter tykt Loft

af Mos m. m., og kan være af betydeligt Omfang; et Kammer af

Middelstørrelse ansloges til ca. 6000 Kubikcentimeter (ca. 25 cm

langt, 12 cm bredt og 20 cm højt). ^) Det hyppigste Indhold i

Kamrene var gnavede Skaale af Bøg og de tomme Skaller af Bog,

dernæst gnavede Kogler af Rødgran med vedliggende Skæl, end-

videre Skaller af Agern, gnavede Fyrrekogler og sjeldent gna-

vede Stene af Kirsebær (smaa, af Fuglekirsebær?).

Ca. et Dusin Kamre fandtes at indeholde gnavede Rødgran-

') Kamrene har flere Indgangshuller (undertiden kun ét , og undertiden

hører der to Kamre til et Gangsystem, men saa er de forbundne ved

en kort Gang. De fra Kamrene udgaaende Gange forløber for en Del

langs Rødderne og udmunder i Overfladegange i Mostæppet. En Gang

endte blindt med et Redekammer, godt en halv Meter fra Stammen, hvor

Spisekammeret laa; Reden var kurveformet, overalt foret med Mos, Haar

og fine Fjer. I en Gang fandtes en Del Ekskrementer, af Størrelse som

fra en Mus. Det af et Gangsystem omspændte Areal ansloges til ca 3

Kvadratmeter. Et Kammer afveg fra de andre ved at være uden Gange,

kun med et snevert Indgangshul. — Her i den bløde Bund laa Muse-

gangene ret overfladisk og var lette at følge. 1 den haardere Jordbund

ovenfor Skrænten gik Musenes Gange ned til en Dybde af ca. 30 cm.

*) Et af de store Kamre var 50— 60 cm langt, 25— 30 cm bredt og 20—25

cm højt.

More magazines by this user
Similar magazines