Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

86

Prøve er afbildet i PI. III) kunde her i Hedegaardens Plantage

findes ret højt oppe i Fyrrene, indtil 4 Meter over Jorden. Boas,

der først har beskrevet denne mærkelige Form af Gnav, mener,

at den skyldes Rødmusen, og giver følgende Grunde for denne

Antagelse: „Da der er tydelige Gnavspor til Stede paa de over-

gnavede Skæl, er det utvivlsomt, at det er en Gnaver, der har ud-

ført Arbejdet. Om Egernet kan der ikke være Tale ;

det

bider som

bekendt Koglerne af, før det begnaver dem. Ogsaa Hasselmusen

maa udelukkes allerede af den Grund, at saadanne Kogler bl. a. ere

fundne i Nordjylland, hvor der ingen Hasselmus findes. Tilbage blive

af klatrende Gnavere kun Skovmusen og Rød musen. Og at det

er denne sidste, mener jeg med Bestemthed at kunne slutte deraf,

at en af mine fangne Rødmus begnavede en af de forelagte Fyrre-

kogler nøjagtigt paa samme Maade som den, paa hvilken Flertallet

af de ovenfor omtalte Fyrrekogler vare behandlede: Gnavet var en-

sidigt, Kogleskællene lodes tilbage paa den ene Side, Skællene

var gnavede over rent og skarpt; kun var der den Afvigelse, at

ogsaa Skællene ved Grunden vare noget begnavede — Koglen,

jeg gav Dyret, sad ikke fast ved Grenen."

17.

Juli. Nørre Nissum.

I Udkanten af Præstegaardens Have staar nogle anselige Hvid-

graner, under hvilke der var Musehuller. Ved at grave ned i et

af dem fandt jeg en Bunke gnavede Kogler af Hvidgran sam-

men med Skæl og Frøvinger.

18. Juli. Gudumlund.

Under Hvidgraner fandtes talrige gnavede Kogler med ved-

liggende Skæl og Frøvinger. •

20. Juli. Tveds Plantage.

Bestaaende hovedsagelig af Bjærgfyr, Sitkagran og Hvidgran.

Inde under sidstnævnte fandtes hyppig gnavede Kogler af Hvidgran

med vedliggende Kogleskæl og Frøvinger. Der saas ingen

gnavede Kogler paa Bjærgfyrren.

23. Juli. Plantning mellem Øster og Vester Vandet.

Bjærgfyr og Hvidgran. Under Granerne, men til Dels ogsaa

under Fyrrene, fandtes talrige afskællede Kogler af Hvidgran

||

More magazines by this user
Similar magazines