Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

87

med vedliggende Skæl og Frøvinger. Paa Fyrrene, indtil en Højde

af 6 Meter, fandtes hist og her Kogler gnavede af Mus; enkelte

saadanne fandtes ogsaa affaldne, liggende under Fyrrene.

23. Juli. Plantagen Nordost for Vandet Sø.

Den bestaar af Sitkagran, Hvidgran og Bjærgfyr. Under Hvidgranerne

fandtes meget almindelig gnavede Kogler. Fyrrenes

Kogler var tit gnavede paa Træerne; en Del saadanne gnavede

gamle Kogler fandtes under Træerne.

23. Juli. Plantagen Syd for Vandet Sø.

Den bestaar af Hvidgran og (overvejende) Bjærgfyr med et

Bælte af Elletræer og er en ældre Plantage med ret anselige Hvid-

graner. Der var hugget i Hvidgranskoven, saa at man uhindret

kunde færdes mellem Træerne, der gik højt over Hovedet paa en,

saa man havde Indtryk af at færdes i en rigtig Granskov. Her

fandtes talrige gnavede Kogler af Hvid gran, baade spredte over

hele Skovbunden og, stedvis, samlede i Dynger, undertiden af lige-

frem mægtige Dimensioner, med Hundreder af gnavede Kogler

liggende i et flere Tommer tykt Lag af Skæl og Frøvinger. I en

til Hvidgranskoven stødende Plantning af Fyr fandtes ogsaa større

og mindre Ansamlinger af gnavede Hvidgrankogler med tilhørende

Skæl og Frøvinger, liggende nydeligt oven paa det meget tykke,

bløde Moslag. Musene maa altsaa have slæbt Masser af Hvidgran-

kogler et betydeligt Stykke Vej bort fra Hvidgranskoven ind i

Fyrreplantningen og afskællet dem dér. Ved Foden af Bjærgfyrrene

var der under Mosset store Kamre med derfra udgaaende Gangsystemer,

ganske som i Sønderskoven ved Silkeborg. I disse Kamre

laa enkelte (1, 2, højst 3 i samme

Kammer) gnavede Hvidgran-

kogler med vedliggende Skæl og Frøvinger. Ogsaa enkelte gna-

vede Fyrrekogler fandtes i Kamrene.

24. Juli. En lille Plantage tæt Syd for Hørdum,

ved Landevejen.

Bestaar af Bjærgfyr, Ædelgran og ret store Hvidgraner. Paa

Fyrren fandtes talrige musegnavede Kogler. Under Granerne laa

talrige gnavede Hvidgrankogler spredt. I et Kammer under

en fremspringende Jordbrink (fra Kammeret førte to Gange ind i

More magazines by this user
Similar magazines