Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

89

dels paa aabne Steder langs græsbevoksede Skovveje. Et Sted

iagttoges en stor Mængde endnu ugnavede Kogler sammen med

enkelte gnavede under saadanne Forhold, at det var øjensynligt, at

Musene her havde samlet Kogler til Bunke for at gnave dem.

Men det største og et virkelig imponerende Fænomen frembød dog

et vidtstrakt Krat af Pors, idet der under den tætvoksende Pors,

som naaede En omtrent til Livet, fandtes talrige tæt ved hinanden

liggende Bunker af Kogleaks og Skæl. De dannede et næsten sam-

menhængende, paa flere Steder tommetykt Lag. Dette Krat gemte

Tusinder og atter Tusinder af Kogleakser, Skæpper af Skæl og

Frøvinger, altsammen hidrørende fra Kogler, som Musene har slæbt

ud i Lavningen fra de omliggende Bevoksninger af Hvidgran.

26. Juli. Stor Plantage Vest for Landevejen midtvejs

mellem Vestervig og Hurup.

Rødgran (ret store, men uden Kogler), Ædelgran, Hvidgran og

Bjærgfyr. Der fandtes talrige Kogler af Hvidgran gnavede, dels

spredt under Granerne, dels i Hobe enten paa Mospuder, ved

Stubbe eller under de tæt til Jorden trykte nederste Grene baade

af Hvidgran og Ædelgran. Flere Steder fandtes ogsaa Kogleakser

og Skæl i Kamre under Mos- og Revlingdækket. — Et Sted, hvor

der var mange behandlede Kogler, fandtes en Mængde Kranier og

Knogler af Skovmus (Mus sylvaticus) og Markmus (Aruicola agrestis)

liggende i Boller (Uglegylp). — I Plantagens vestlige Udkant

under de sammenfiltrede, tørre Grene af udgaaede, lave Fyrrer

fandtes store Ansamlinger af Hvidgrankogleakser og Skæl paa en

Strækning af flere Hundrede Alen ;

der

var Tusinder af Akser og

tilsvarende Mængder af Skæl og Frøvinger. Ogsaa enkelte Steder

i Skoven var Dyngerne store, undertiden tommetykke. Der fandtes

ogsaa enkelte gamle, gnavede Kogler af Fyr.

26. Juli.

Gnavede Kogler af H vidgran ,

(gammel) paa Træet.

Plantage ved Vils (Mors).

en

enkelt gnavet Fyrrekogle

27. Juli. Lille Plantage ved Sillerslev Øre (Mors).

Der fandtes talrige gnavede Hvidgrankogler, dels spredt

under de forneden grenløse Graner, dels i Hobe under de tæt til

More magazines by this user
Similar magazines