Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

96

Granstub, med 2 helt gnavede, 2 paagnavede og 2 ugnavede

Rødgrankogler samt Skæl. I samme Afsnit af Skoven fandtes

talrige gnavede Rødgrankogler liggende paa Jorden, ét Sted

med tilhørende Skæl, og her saas tydeligt, at der var fjernet Ris

og Kvas. Man maa bestemt tro, at alle de frit liggende gnavede

Rødgrankogler oprindelig har været dækkede.

En Bakke Nord for Mosskov, Vest for Banelinien, er nn helt

afdrevet og bevokset med Ørnebregner, Hindbær og Brombær. Her

fandtes Masser af „gamle" gnavede Rødgrankogler, stedvis i

Hobe med vedliggende Skæl. De maa stamme fra Granskovens

Tid og ligger nu saa aabenlyst for Dagen, fordi alt er fjernet,

baade Træer og Grene.

Nær Buderupholm fandtes i en Skovskrænt under nogle store

Hvidgraner Ophobninger af gnavede Hvidgrankogler og Skæl.

Under nogle i Nærheden voksende Rødgraner fandtes gnavede

Kogler baade af Rød- og Hvidgran; enkelte Steder var Rød-

grankoglerne samlede i smaa Dynger med vedliggende Skæl, vist-

nok oprindelig dækkede, men nu afdækkede ved Skovarbejderes

Virksomhed.

Mellem Buderupholm og Skørping fandtes gnavede Kogler af

Rød- og Hvidgran paa samme Sted, men i forstyrret Leje.

3. August. Rold Skov.

Mellem Arden og Mosskov, Vest for Jernbanelinien, var et Af-

snit af Skoven ret uforstyrret og bestod af store Rødgraner med

noget Bjærgfyr, og alle Vegne laa der Kvas af Gran og Fyr. Under

en halvvejs væltet mægtig Granstub fandtes et stort Musekammer.

Rummet under Stubben og dens tykke Rødder var benyttet i en

Længde af et Par Meter og ligesom delt i to Hovedafdelinger, for-

bundne ved en kort Gang. Den ene Hovedafdeling fandtes under

selve Stubben, der dannede Kammerets Bagvæg, Sidevægge og

Loft, medens Kammeret var aabent udadtil, saa at man let fik Ad-

gang til det; iøvrigt var dette Kammer atter underafdelt i flere,

der indeholdt tommetykke Dynger af Kogler, Skæl og Frøvinger;

ialt fremdroges 61 Rødgrankogler, deraf 49 gnavede helt eller

næsten helt, 8 paagnavede og 4 ugnavede, og 40 gnavede Fyrre-

kogler. Kammerets anden Hovedafdeling laa under Stubbens

Rødder, der som Bjælker støttede Loftet; dette bestod af et tykt

More magazines by this user
Similar magazines