Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

100

Bistade, der ikke havde anden Ind- eller Udgang end Flyve-

hullet, to Musereder samt musegnavede Kogler og Skæl; Bistadet

stod paa Pæle og i Læ af nogle Hvidgraner, der voksede paa Skræn-

terne af en gammel Grusgrav.

Hr. Docent R. H. Stanim har velvilligst overladt mig en Prøve

af dette Fund. Den indeholder 11 Kogleakser af Hvidgran,

gnavede paa sædvanlig Musemanér, samt en Mængde Skæl, tomme

Frøvinger og tømte Frø, og der findes ikke saa faa Museekskre-

menter i Prøven.

Som et Resultat af denne Undersøgelse kan slaas fast, at Mus

spiller en uanet stor Rolle som Kogleødelæggere.

I særlig Grad gaar det ud over Hvidgranens Kogler. Intet

Sted, hvor der groede Hvidgraner, var min Søgen forgæves: under

Hvidgranerne langs Landevejene laa der musegnavede Kogler, i

de smaa Plantninger i Haver og ved Gaarde var en Mængde

Kogler gnavede af Mus, og et ligefrem storslaaet Fænomen frem-

bød Ansamlingerne af musegnavede Kogler i de egentlige Hvid-

granplantager.

Ogsaa Bjærgfyrrens Kogler fandtes meget almindeligt gnavede

af Mus, saavel de paa Træerne siddende Kogler som de nedfaldne,

og sine Steder var Ansamlingerne af Fyrrekogler, som Musene

havde gnavet, efter at de var faldne af Træerne, meget betydelige.

I Rødgranbevoksningerne fandtes ligeledes meget hyppigt muse-

gnavede Kogler. Stedvis var Ansamlingerne meget anselige, omend

Antallet af gnavede Kogler gennemgaaende ikke kunde maale sig

med Hvidgran- og Fyrreplantningernes, ganske naturligt, da Rød-

grankoglen er saa meget større end Hvidgranens og Fyrrens Kogle.

Ejendommeligt nok fandtes der aldrig gnavede Rødgrankogler

i de Plantager, hvor Rødgraner vokser sammen med mange Hvid-

graner. Dette kan enten tyde paa, at Musene foretrækker Hvid-

granens Frø for Rødgranens, eller være foraarsaget ved, at Musene

har lettere ved at gnave de fine Hvidgrankogler end de svære

Kogler af Rødgran.

At saa smaa Dyr som Mus overhovedet formaar at gnave Rød-

grankogler og gøre Arbejdet saa fint, synes næsten ufatteligt, naar

More magazines by this user
Similar magazines