Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

101

man prøver paa at skære i en Grankogles tørre, strittende Skæl.

Men det maa erindres, at de Rødgrankogler, som Musene slæber

ind i deres Skjulesteder, er friske Kogler, hvis saftige, tæt tiltrykte

Skæl er lettere at gnave i end en tør Grankogle; og da Musene

anbringer Koglerne under Ris, i underjordiske Gange osv., bevarer

de dem mod at blive tørre, lukke sig op og tabe Frøene — de

af Musene skjulte Kogler er altid paavirkede af Jordbundens Fug-

tighed, derfor forholdsvis møre at gnave i, og Skællene ligger trykte

tæt ind til hverandre og holder Frøene fast. Opbevarede i tør og

varm Stueluft har alle mine indsamlede Kogler, hvorpaa der findes

Skæl, aabnet sig, og de taber efterhaanden Frøene; men anbringes

en saadan Kogle i Fugtighed, bøjer den atter sine Skæl ind mod

Aksen og dækker Frøene. Foruden selv at være i Sikkerhed og

ikke at kunne ses under Maaltiderne opnaar Musene ved at an-

bringe Kogler i deres Skjulesteder tillige de nævnte Fordele med

Hensyn til Koglernes Tilstand.

4. De egern- og musegnavede Koglers

Lejringsforhold.

At alle de i det foregaaende omtalte Kogler fra samtlige jyske

Lokaliteter (og fra Køgegaard paa Sjælland) var gnavede af Mus,

ikke af Egern, kan der ikke tvivles om. Fundforholdene var, som

det fremgaar af Beskrivelserne, i det hele og store af den Art, at

de udelukkede enhver Tanke om Egern. Desuden kendte man

paa de paagældende Steder intet til Forekomsten af Egern, og det

er næsten umuligt at tænke sig, at dette Dyr skulde være aldeles

overset.

Jeg skal nu gaa over til, paa Grundlag af de indhøstede Er-

faringer og det indsamlede Materiale, at foretage en Sammenlig-

ning imellem de Forhold, hvorunder Egern og Mus aflejrer de

gnavede Kogler, samt, i et efterfølgende Kapitel, undersøge, hvor-

vidt de egerngnavede og de musegnavede Kogler kan skelnes fra

hinanden.

I en Egern-Skov, saadan som jeg kender den fra Jylland (Thors-

ager paa Djursland), Fyen (Skaarup) og Sjælland (Dyrehaven ved

København), finder man tit smaa Bunker af Skæl og Frøvinger

More magazines by this user
Similar magazines