Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

103

5. De egern- og musegnavede Koglers Udseende.

a. Rødgrankogler.

Koglen bestaar som bekendt af en Akse og en Mængde der-

paa skruestillede Skæl. Hvert Kogleskæl er atter sammensat af et

lille, bageste Skæl: Dæk skællet, og et forreste, stort Skæl: Frø-

skællet. Indenfor Frøskællet sidder to Frø, hvert halvt omsluttet

af den nedre Spids af en Vinge, en hindeagtig Del af Frøskællets

Overflade.

For at komme til Frøene maa Gnaverne fjerne Skællene eller

noget af dem. og dette Arbejde foregaar som Regel i en bestemt

Retning, saaledes at Dyret begynder ved Koglens Basis og derfra

arbejder opefter, følgende den Skruelinie, efter hvilken Skællene

er stillede; dog levnes de øverste Skæl, hvor Frøene bliver smaa

og tilsidst forsvinder.

Egerngnavede Rødgrankogler.

De af Egernet behandlede Kogler varierer overordentlig: for

en Oversigts Skyld har jeg forsøgt at indordne dem under 8 Ty-

per, imellem hvilke der dog findes Overgange.

l.Type. (PI. V, Fig. 1). Skællene er ruskede af helt inde

ved Aksen; paa denne ses ingen tydelige Gnavspor og ingen Fod

efter Skællene, undertiden endog snarere en Fordybning, hvor Skæl-

let er revet ud. Den tilbageblevne, mere eller mindre optrevlede

Akse er paa Tykkelse som en tynd Blyant.

2. Type. (PI. V, Fig. 2). Skællene er gnavede af tæt ved

Aksen saaledes, at Mærket efter det enkelte Skæl forneden ligger

i Flade med Kogleaksen, men opefter efterhaanden springer lidt

frem fra denne ; Mærket

efter Skællet viser sig derfor som en

lille Knude, og denne bærer tydelige Gnavspor. Kogler af denne

Type ser ud som Grene, omtrent af en Blyants Tykkelse, besatte

med talrige skruestillede, meget korte Torne. Mere nærliggende

er det maaske at sammenligne en saadan Kogleakse med en Gran-

gren, som har tabt sine Naale, og paa hvilken de talrige frem-

springende Bladpuder sidder tilbage ; set paa Afstand ligner de to

Genstande virkelig hinanden saa skuffende, at man jevnlig tager

fejl, naar man færdes i Granskov, hvor der lever Egern.

3. Type. (PI. V, Fig. 3). Skællene er gnavede over nær ved

Aksen, men i lidt større Afstand fra denne end ved forrige Type.

More magazines by this user
Similar magazines