Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

104

Da Skællet er gnavet skraat af ikke alene i Forhold til Koglens

Længdeakse (altid saaledes, at Skælmærkets Overkant er den frem-

springende), men ogsaa til dens Tværakse (paa nogle Kogler er

det Skælmærkets venstre Kant, som derved ligesom er trukket ud

i en Spids, paa andre Kogler er det den højre), bliver Mærket

efter Skællet af anselig Størrelse. Skælmærkerne dækker derfor

næsten Kogleaksen som tætstillede, rhombiske Skjolde, paa hvilke

ses tydelige Gnavspor (o: Mærker efter Egernets Fortænder),

4. Type. (PI. V, Fig. 4). Skællene er gnavede af i lignende

Afstand fra Aksen som ved forrige Type, men det gælder kun oti

Frøskællene; de fine Dækskæl er, saa utroligt det end maatte lyde,

urørte, rager langt ud over Frøskællenes Rester og giver Koglen

Udseende af at være besat med smaa Blade, ordnede regelmæssigt

efter Skruelinier. Paa Frøskællene ses tydelige Gnavspor, og deres

Overkant kan være mer eller mindre flosset.

5. Type. (PI. VI, Fig. 1). Ogsaa her er Skællene bidt af ret

langt nede, og Koglen har et flosset Udseende, i endnu højere

Grad end ved den forrige Type, men Flosserne er hos nærværende

Type lange Trevler og Flige paa Frøskællene, spaltede ud af Frø-

skællets frabidte ydre Del ; inde imellem Frøskællenes Trevler kan

man se Dækskæl bevarede. Paa Frøskællene ses tydelige Gnavspor.

6. Type. (PI. IV, Fig. 3). Frøskællenes glatte, ydre Lag er

fjernet, men den indvendige Del sidder tilbage paa Kogleaksen som

tynde Plader, der løber ud i lange Traade, saa at Koglen har et

fuldkommen laaddent Udseende.

7. Type. (PI. VI, Fig. 2). Skællene er gnavede over noget

længere ude end ved Type 4 og 5, saa langt ude, at Dækskællene

kun lige med Spidsen rager frem over de overbidte Frøskæls

Underrand. Den gnavede Kogle er omtrent af Fingertykkelse. Kog-

len har i Sammenligning med Type 4 og 5 et langt mindre flosset

Udseende; Dækskællene rager for lidt frem til at gøre sig gældende

som hos Type 4, og Frøskællene er vel noget flossede, men i langt

ringere Grad end ved Type 5. Paa Frøskællene ses tydelige

Gnavspor.

8. Type. (PI. VI, Fig. 3). Denne Type karakteriseres ved, at

Skællene er bidt af ret langt ude, saa at den gnavede Kogle har

mere end Halvdelen af den ugnavedes Tykkelse. Herude er Skæl-

lene ret tynde, saa at der ses mindre til Gnavspor paa slige Kog-

More magazines by this user
Similar magazines