Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

107

kant være lidt længere end sædvanlig. Undertiden ses Spidserne

af Dækskællene ret tydeligt paa Grund af en fra de overbidte

Frøskæl forskellig Farve. Sjeldent afviger en Kogle ved, at Skæl-

let er bidt af under to med hinanden under en stump Vinkel sam-

menstødende Flader, en højre og en venstre, saaledes at Mærket

bliver kileformet; en saadan Kogle har følgelig et mere „aabent"

Udseende end de sædvanlige. — Disse Afvigelser tiltrods er Ty-

pen i det hele og store saare ensartet.

At en Typeblanding som den hos egerngnavede Kogler omtalte

er udelukket for de musegnavede Koglers Vedkommende, siger sig

selv. Derimod kan andre Uregelmæssigheder forekomme. Saaledes

kan undertiden den nederste Del af Koglen være urørt, og Gnav-

ningen først være begyndt et Stykke oppe ; eller Koglen kan være

gnavet forneden og foroven, men ikke midtpaa. Undertiden er

Gnavet ensidigt, over hele Koglen eller kun over et Stykke af den,

saaledes at paa '/s — ^s af Koglens Omkreds er Skællene helt

eller næsten helt ugnavede. Formodentlig skyldes saadanne Uregel-

mæssigheder, at Koglen ikke har været til at komme til paa det

ugnavede Parti, enten nu Koglen har siddet i Klemme i en Ris-

bunke eller ligget fast mod Jorden med en Del af sin Overflade.

Et Fund, der i Henseende til uregelmæssig Behandling af Kog-

ler ved Mus er enestaaende, gjorde jeg d. 16. April i Skoven ved

GI. Køgegaard. Under et lille Grantræ fandt jeg 29 Kogler, hvoraf

ikke mindre end 24 er uregelmæssigt behandlede. Hos nogle af

disse Kogler er Gnavet ensidigt, som ovenfor omtalt, men de fleste

er gnavede tosidigt, saaledes at der paa dem ligesom er en Over-

og en Underside, hvor de er gnavede paa sædvanlig Maade, og

en højre og en venstre Side, hvor de enten ikke er gnavede, eller

Gnavet er uregelmæssigt, stærkt flosset. Dette hænger utvivlsomt

sammen med Omgivelserne, hvorunder Dyret har arbejdet. Kog-

lerne laa, som sagt, under et ganske lille Træ, helt gemte under

de tæt til Jorden naaende, ja paa denne hvilende Grene, saa at

jeg kun med Besvær kunde faa dem frem fra deres Skjul ; det er

lykkedes Dyret at slæbe Koglerne ind under Grenene, men der

har været for trangt til at manøvrere frit med dem — derfor, for-

moder jeg, er de bleven saa uregelmæssigt gnavede. O

'j Om direkte Iagttagelse af Aarsager til Fremkomsten af uregelmæssig

Koglegnavning se under Ryget Skov S. 114 og S. ll(i. Om Kogler med

urørte Basalskæl se S. 114.

More magazines by this user
Similar magazines