Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

1 12

De musegnavede Hvidgrankogler viser ikke anden Variation, end

at Froskællene kan være gnavede over i lidt forskellig Afstand fra

Basis, saa at Dækskællene kan rage lidt mere eller lidt mindre

frem over Randen af de overbidte Frøskæl.

Froskællene viser tit tydelige Gnavspor paa Bidfladen, der som

Regel kun er svagt ujevn eller Hosset og kun meget sjeldent stedvis

løber ud i længere Trevler.

Enkelte Kogler er gnavede uregelmæssigt, idet Skællene paa

visse Partier er urørte; lignende Uregelmæssigheder er, som an-

ført, fundne hos musegnavede Rødgrankogler, hvor jeg tydede dem

som fremkomne ved, at de paagældende Kogler har været i Klemme

og derfor ikke har kunnet begnaves alsidigt; det samme, mener jeg,

har været Tilfældet med disse uregelmæssigt behandlede Hvidgran-

kogler.')

Es^erngnavede Hvidgrankogler.

Disse Kogler er behandlede paa den Maade, at Skællene er

rykkede af helt inde ved Aksen, paa hvilken ses Fordybninger

efter de afrevne Skæl (Fig. 11 og 12, PI. VIII). De er altsaa

behandlede som Type 1 blandt de egernbehandlede Rødgrankogler.

At jeg tyder disse Kogler, som jeg fandt i den lille Plantage

ved Thorsager Station i Djursland, som behandlede af Egern, be-

grunder jeg dels ved, at jeg ikke har fundet Kogler af dette Ud-

seende i nogen af de talrige Plantager, hvor der var Masser af

musegnavede Hvidgrankogler, og dels ved, at de fandtes netop i

den eneste af de undersøgte Hvidgranplanininger, hvor der lever

Egern; desuden laa disse som egerngnavede tydede Kogler intet-

steds i Thorsager Plantage sammen med de typisk musegnavede

Hvidgrankogler, hvoraf der fandtes Bunker andre Steder i Plantagen.

Trods ivrig Søgen fandt jeg kun en Snes egerngnavede Hvid-

grankogler i Thorsager Plantage, saa Egernet synes, i Modsætning

til Musene, ikke at være nogen stor Ynder af Hvidgranens Frø.

Resultatet af Undersøgelsen med Hensyn til de gnavede Koglers

Udseende kan kort sammenfattes saaledes:

') Hermed maa ikke forveksles nogle Kogler, hvor Skællene dels er vredne

nedefter mod Koglens Basis, dels brækkede af; denne Behandling skyldes

øjensynlig frøædende Fugle.

é

7

More magazines by this user
Similar magazines