Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

114

og Lille Hareskov, Ryget Skov, Fiskebæk, Farum Lillevang, Terkel

Skov, Uggeløse Hegn og Slagslunde Skov; ingen af disse Steder

var min Søgen efter musegnavede Kogler forgæves.

Da disse i en helt anden Landsdel anstillede Undersøgelser giver

et værdifuldt Supplement til de i Jylland foretagne og kan bidrage

til at vise, hvor almindelig udbredt de musegnavede Kogler er. lader

jeg følge en kort Oversigt ogsaa over disse nordsjællandske Loka-

liteter.

7. September. Li Ile Har e sko v ved H are vadsbroe n

over Tibberup Aa. Lille Bevoksning af Rødgran.

Fra et Musekammer, under et Net af Granrødder, fremdroges

15 gnavede Kogler med tilhørende Skæl; det var et Kammer, der

gik armdybt ind. — Under en lille, fældet Gran laa en gnavet

Kogle med tilhørende Skæl. Under de nedhængende Grene af en

Gran fandtes ligeledes en gnavet Kogle med vedliggende Skæl. —

Desuden fandtes spredt under Granerne talrige gnavede Kogler,

hvis Aflejringsmaade tydede paa, at de oprindelig har været dæk-

kede af Granris.

7. September. Ryget Skov. Rødgranbevoksning

V. f. Lavningen.

Her var fældet store Graner. Mange gnavede Kogler med til-

hørende Skæl fandtes, gemte under et Krat af Hindbær, Brombær,

Gedeblad og ung Løn; alle Koglerne var gnavede for nylig. En

stor Del af Koglerne var endnu i Forbindelse med et kortere eller

længere Stykke af den Gren, der havde baaret dem; paa saadanne

Kogler er Skællene nærmest ved Koglens Basis urørte, thi dem

kunde Musen jo ikke komme til, men ellers er Koglen gnavet

regelmæssigt helt rundt; dette er saa meget mere bemærkelses-

værdigt, som Grenen undertiden er ret lang (dens Længde indtil

80 mm) og under Gnavningen har maattet drejes rundt sammen

med Koglen! Enkelte Kogler var gnavede ensidigt; i eet Tilfælde

sad Koglen fast ved en stor Gren og hvilede paa Jorden, saaledes

at Musen ikke har kunnet dreje Koglen, og denne var derfor kun

gnavet paa den opadvendende Side; i et andet Tilfælde laa Koglen

vandret med Spidsen helt begravet i Jorden og holdtes fast af en

overliggende Gren, saa at Koglen ikke kunde drejes, og den var

derfor kun gnavet paa den opadvendende Side af den basale Del.