Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

15

26. September. Farum Lillevang.

Under en vindfældet Rødgran, der laa tværs over en lille Sump,

fandtes en musegnavet Kogle med vedliggende Skæl og Frøvinger.

Under en anden vindfældet.Gran fandtes flere musegnavede Kogler

med vedliggende Skæl.

26. September. Uggeløse Hegn. Rødgranbevoksning.

Under Granris fandtes en gnavet Kogle. Under et mindre Gran-

træ, hvis Grene naaede næsten til Jorden, laa 7 helt eller delvis

gnavede Kogler.

En Stub var helt mineret, i to Etager. I 1ste Etage laa 4 gna-

vede Kogler med tilhørende Skæl; i 2den Etage laa 5 gnavede

Kogler; i et Sidekammer, der var anlagt i en udhulet Rod, fandtes

5 gnavede Kogler.

Fra en kredsrund Fordybning i Jorden, hvor der tidligere har

staaet en Stub, som nu er helt forsvundet, udstraalede flere hule

Rødder, der var benyttede til Musegange.^) Baade i selve Fordyb-

ningen og i Gangene fandtes gnavede Kogler, ialt 14, og betyde-

lige Dynger af Skæl og Frøvinger.

Ved en tidligere Lejlighed har jeg fundet det samme, at Musene fører

deres Gange ned gennem hule Rødder af et udgaaet Træ. Det var i

Kobskov ved Silkeborg; ved at følge et vidtstrakt System af Musegange

fandtes nogle af Gangene tapetserede med et Lag, der viste sig at være

Rodbark. En nærmere Undersøgelse af dette Forhold klarlagde, at en

af Hovedgangene begyndte oppe ved en Birkestub, i en derfra udgaaende

hul Rod, og Gangen gik, stadig inde i den hule Birkerod, dybt ned i

Jorden og grenede sig med Roden. Rodrørets Diameter var til at begynde

med som en Arms, men blev selvfølgelig efterhaanden snevrere, og hvor

det hørte op, var dets Diameter som et Kosteskafts. Inde i Røret fandtes

findelte Rester af Veddet, medens Rodens mere uforgængelige Bark stod

tilbage og dannede en Tunnel; Bunden af denne Løbegang viste sine

Steder Slid efter Dyrenes Færden. Paa den Maade kan Musene føre

deres Gange dybt ned selv i meget haard, næsten Ahl-lignende Jord,

hvilket var Tilfældet i Kobskov, hvor de rørformede Rodgrene fulgtes

ned til en Dybde af 70 Cm. ; de gik over i andre Gange, der atter førte

op mod Overfladen og aabnede sig med Musehuller.

More magazines by this user
Similar magazines