Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

119

Ved Fiskebæk overraskedes jeg ved at træffe en Bevoksning

for en væsentlig Del bestaaende af velvoksne Hvidgraner, hvad jeg

ellers ikke har set i denne Egn af Sjælland, og det viste sig, lige-

som alle Vegne i Jylland, at Musene i særlig Grad ynder dette

Naaletræs Kogler; thi der fandtes Masser af gnavede Hvidgran-

kogler, men blot en eneste, tilmed kun lidt gnavet Rødgrankogle,

skønt der laa mange af denne Slags Kogler paa Jorden. Ogsaa

under den enkelte Række Hvidgraner i Udkanten af Slagslunde

Skov var der i de mange gnavede Kogler et talende Vidnesbyrd

om, i hvor høj Grad Musene ynder Hvidgranens Frø. Jeg har nu

undersøgt et stort Antal Hvidgranplantninger af forskellig Størrelse,

fra hele Skove til nogle faa Træer, og kun to Steder forgæves søgt

efter musegnavede Kogler; det ene var en Have i Nordjylland, det

andet en Have i Nordsjælland; begge Steder holdtes der Katte,

derfor var der ingen Mus — og følgelig heller ingen Hvidgran-

kogler gnavede.

7. Hvilke er de Mus, der gnaver Kogler?

At Skovmus {Mus sylvaticus) og Sydmarkmus (Aruicola

aroalis) gnaver Fyrrekogler, er oplyst af Altum (jfr. nærværende

Afhandling S. 81), og at Rødmus (Hypiidæus glareola) gnaver

Fyrrens Kogler, medens de endnu sidder paa Træerne, har Boas

eftervist, ligesom Boas har faaet en fangen Rødmus til at gnave

en Fyrrekogle, der ikke sad fast ved Grenen (jfr. S. 85— 86).

Hvad det kan være for Mus, der gnaver Grankogler (og Lærke-

kogler), udtaler Boas en Formodning om i følgende Vendinger: ^)

„Efter at vi have set, hvorledes Rødmusen behandler de fast-

siddende Fyrrekogler, ligger det nær at formode, at det — foruden

Egernet — er den, der begnaver Koglerne paa den beskrevne

Maade. Noget Bevis herfor kan jeg dog ikke levere; de Forsøg,

jeg gjorde, med at lade Rødmus gnave Gran- og Lærkekogler,

gave det Resultat, at Koglerne bleve meget uregelmæssigt begna-

vede, i Almindelighed bleve kun Enderne af Kogleskællene af-

gnavede, saaledes at den største Del af dem sad tilbage; kun paa

en af de af mine Rødmus gnavede Grankogler og paa en af Lærke-

') Musene i vore Skove, S. 30—31.

More magazines by this user
Similar magazines