Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

121

Bevis for. I Feldborg Plantage fandt jeg, d. 29. 7., i Musegange

ganske friskgnavede Hvidgrankogler med vedliggende Skæl og

Frøvinger og mellem dem Ekskrementer (jfr. S. 92), som jeg har

kunnet bestemme som værende af Markmus. Endvidere fandt jeg

i Sjørup Plantage, d. 30. 7., i et Musebo mellem Skæl af frisk-

gnavede Hvidgrankogler nogle Ekskrementer (jfr. S. 93), som lige-

ledes er af Markmus.

At Markmus ogsaa gnaver Kogler af Fyr, fremgaar af, at jeg

d. 29. 7. fandt i Feldborg Plantage Museekskrementer sammen med

Skæl, Frøvinger og Kogleakser af Bjærgfyr (jfr. S. 92), og disse

Ekskrementer er af Markmus.

Af disse Iagttagelser fremgaar, at vore tre i det fri almindelig

udbredte Musearter: Markmus, Rødmus og Skovmus er Kogle-

gnavere; alle gnaver de Kogler af Fyr og Hvidgran, men om Mark-

musen gnaver Kogler af Rødgran — hvad der er paavist, at Rødmus

og Skovmus gør — er endnu et aabent Spørgsmaal.

Tavleforklaring.

Hvor ikke andet bemærkes, er Figurerne i naturlig Størrelse.

PI. I.

Fra en Affaldsdynge ved et af Musenes Spisesteder i Køgegaard Skov,

Slutningen af Januar 1919. Rodgran.

Fig. 1. Afgnavede Frøskæl, øverste Række set fra Ydersiden, nederste Række

fra Indersiden, hvor man ser Mærker efter Frøene. Hvert Skæl er

ved Gnavningen blevet spaltet paalangs i to eller tre Stykker.

Fig. 2. Tomme Frøvinger; den nederste Del af Vingen, der har omgivet

Frøet som en Halvskede, er faldet noget sammen, efter at Musen

har taget Frøet ud. x. 1' ».

Fig. 3. Tomme Frøskaller; de fleste Frø er spaltede, inden Kernen udtoges,

paa enkelte er der kun gnavet et større eller mindre Hul. x 2.

Fig. 4. Museekskrementer, x 2^ s.

PI II.

Fig. 1. En musegnavet Kogle af Rødgran; fra det ved forrige Planche om-

talte Spisested i Køgegaard Skov, Januar 1919.

More magazines by this user
Similar magazines