Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Nogle bemærkninger angående yngleforhold

hos Mytilus edulis L.

Af

R. Sparck.

(Meddelt i modet den 7. november 1919.)

Når man tager i betragtning, i hvor høj grad Mytilus edulis

er almindeUg udbredt samt tillige, at denne musling foruden at

være udbredt ydermere er et vigtigt næringsmiddel adskillige steder

og således spiller en ikke ringe praktisk rolle, må det undre, hvor

sjældent man i den zoologiske litteratur træffer på arbejder ved-

rørende blåmuslingens yngleforhold; for vore farvande foreligger

der mig bekendt slet intet. Jeg har derfor ment, at det mulig vilde

være af nogen interesse at fremkomme med nogle iagttagelser des-

angående, selvom de, da de er foretaget i en enkelt sommer, kun

kan være af noget spredt og foreløbig art.

Under et ophold i Nykøbing på Mors i sommeren 1919 for at

udføre undersøgelser for Den danske biologiske Station havde jeg

lejlighed til at anstille nogle undersøgelser over disse forhold ved

hjælp af muslingeris. Ved min ankomst til Limfjorden den 6te maj

viste planktonprøver fra Nykøbing havn sig at være fulde af æg

og til dels af de første kløvningsstadier af Mytilus. Der blæste

netop i de dage en meget kraftig østenvind, hvilket sikkert for-

årsagede den overordentlig store mængde af æg

senere hen på sommeren iagttoges næsten aldrig æg

i planktonet; thi

i plankton-

prøverne, idet æggene sikkert synker til bunds, hvilket tidligere

er iagttaget og omtalt of Scott (1901,.p. 163). I et lavvandet far-

vand som Limfjorden, hvor virkningen af søgangen kan nå bunden,

vil æggene naturligvis under stærk blæst såvel som bundens de-

tritus o. lign. træffes i planktonet. I de nærmest følgende dage

efter 6te maj, hvor vandtemperaturen om eftermiddagen nåede op

Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 71. 11

More magazines by this user
Similar magazines