Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

162

til 10° C, sås muslingerne i Limfjordsøsterskompagniets bassiner

liggende og udsende æg som hvide skyer, således at vandet i bas-

sinerne efterhånden blev ganske mælket; tog man en musling, der

just havde gabet og udsendt en sky af æg i vandet, og undersøgte

den, viste den sig stadig fuld af æg; æggene udtømmes således

ikke på een gang.

Den 23de maj udsattes muslingeris et par steder i nærheden

af Nykøbing M., dels i selve Nykøbingbugten, dels i Fårupvig lidt

syd derfor. Da risene første gang blev tilset den 4de juni, var

risene i Nykøbingbugten helt glatte og uden muslinger, medens

de i Fårupvig udsatte ris var begroede med en del små alger og

navnlig med store mængder af diatoméer; dog fandtes denne be-

voksning kun på den øverste del af riset, nærmest bunden var

riset glat. I denne alge- og diatomébevoksning havde der aflejret

sig en del detritus, og i denne detritusfyldte bevoksning fandtes

allerede den 4de juni små (0,^5 mm) muslinger. Den 12te juni havde

muslingerne nået en størrelse af \/2 mm og den 25 juni, altså

en god måned efter at riset var udsat, havde de største individer

nået en størrelse af 4 mm. Også de ris i Nykøbingbugten, der

var blevet bevoksede med diatoméer o. lign., var nu besatte med

muslinger, medens de glatte ris stadig var uden muslinger. Be-

voksningen var stadig indskrænket til den øverste del af riset,

hvilket antagelig havde sin årsag i vandets ringe gennemsigtighed

i Limfjorden, hvorved lysets virkning ikke bliver ret stærk nogle

få m under overfladen ; og muslingerne fulgte stadig det bevoksede

parti, nedenfor dette fandtes ingen, hvorimod der på dette ubevok-

sede parti sad store mængder af rurer. Tog man nogle af de

ganske små muslinger på 0,25 mm eller deromkring af riset og an-

bragte dem i en skål med vand, bevægede de sig straks meget liv-

ligt omkring, idet de søgte mod lyset. Der er jo her en smuk over-

ensstemmelse mellem dette forhold, at de ganske unge muslinger

synes at foretrække svagt bevoksede ris, og så at de er lyssøgende;

thi det er plantevæksten jo netop også.

I løbet af juli måned blev larverne mindre talrige i planktonet,

om end der igennem hele sommeren fandtes muslinger ined æg

og i planktonprøverne Mytilus-larver. På de sidst udsatte ris, der

blev sat den Ilte juli, kom der hverken bevoksning eller mus-

linger i større antal. I efterårsmånederne sås endnu enkelte larver,

More magazines by this user
Similar magazines